Nina af Hällström

633

"Med känsla och kompetens"

Jag är en aktiv politiker som hyser ett stort intresse för social- och hälsovårdsfrågor. Jag är fullmäktigeledamot i Esbo och leder SFP gruppen där. Som ordförande för Kårkulla samkommun anser jag att det är viktigt att samkommunens kunnande och expertis bevaras. Jag sitter tredje perioden med i HUCS-nämnden som fattar beslut inom specialsjukvården inom Helsingfors universitets sjukhusområde. Jag är aktiv inom en anhörigvårdarförening och sitter i styrelsen för en stiftelse som upprätthåller boenden för äldre. I det civila är jag sedan 2011 verksamhetsledare för SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder.
Jag är gift och har fem barn och ett barnbarn. Jag tycker om att röra på mig - jag motionslöper och går på gym.

Namn: Nina af Hällström
Födelseår: 1963
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo
Titel: Verksamhetsledare
E-post: nina.afhallstrom@gmail.com
Tel: +358456503820
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Det är viktigt att primärhälsovården fungerar effektivt. Ju tidigare sjuk- och hälsovården får tag i individens utmaningar desto bättre. Man ska alltså få en läkartid inom sju dagar. Då kan man evetuellt undvika dyrare vård och ingrepp. Vid hälsocentralerna ska man få in kunnande från specialsjukvården (t. ex diabetes, reuma, ögosjukdomar). I samband med bashälsovården ska man aktivt satsa på förebyggande tjänster. Mentalvårdtjänsterna är betydelsefulla. De ska vara lätt tillgänliga för alla. Speciellt unga är nu i behov fungerande och tillgängliga mentalvårdstjänster.
Digitaliseringen ger nya möjligheter också inom primärvården. Alla kan inte användä digitala tjänster och för dem måste de traditionella tjänsterna finnas kvar.
Mobila tjänster är även något som kunde tas ibruk. Det här ökar på vårdens tillgänglighet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Vi ska ta hand om våra äldre. Antalet äldre växer mycket snabbt pga vår befolkningsstruktur. På många håll vill man att de äldre ska bo hemma så länge som möjligt. De äldres självbestämmanderätt bör respekteras. Någon är rädd att bo hemma utan hjälp och någon vill bo för sig själv. Om samhället önskar att allt fler ska bo hemma måste resurser kanaliseras till hemvården och till tjänster till hemmet.
Ensamhet är vanligt bland äldre. Tredje sektorns aktörer kan med sina aktiviteter lindra ensamhet. Välfärdsområdet kan i samarbete med oranisationer arbeta för de äldres väl.
Ett egenläkarsystem speciellt för de äldre borde förverkligas. Det skapar trygghet att gå till en och samma läkare. Färdtjänsten måste fungera optimalt så att de äldre kan leva ett fullvärdigt liv.

Läs mer i vårt valprogram ›

Funktionshinderservice

Personer med funktionsnedsättning är en grupp människor som har en större risk för marginalisering. Enligt WHO har c 15 % av befolkningen någon slags funktionsnedsättning. Alla är vi lika värda oberoende hurudana vi är eller ser ut. Samhället ska vara uppbyggd så att det är tillgängligt för alla. Också då det gäller digitala tjänster, måste man beakta tillgänglighet.
De svenskspråkiga service- och vårdstigarna för personer med funktionsnedsättning bör tryggas. Det ska vara möjligt att bland annat få tid hos en svenskspråkig audionom, få rehabilitering på svenska eller träffa en svenskspråkig talterapeut.
Kårkullas specialkunnande ska bevaras, oberoende av administration. De tvåspråkiga välfärdsområden måste samarbeta för att garantera smidiga och kvalitativa tjänster på svenska för personer med funktionsnedsättning .

Läs mer i vårt valprogram ›