SFP:S VALPROGRAM FÖR
VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET 2022


Valprogrammet som PDF

Lättläst valprogram

Lättläst valprogram

Nära dig – SFP:s program inför välfärdsområdesvalet 2022 Socialvården och hälsovården i Finland förändras. Riksdagen godkände den så kallade SOTE-reformen 23.6.2021. Från och med år 2023 är det inte längre kommunerna som ordnar vården. Då ska i stället välfärdsområden ordna socialvård, hälsovård och räddningsverksamhet i hela Finland. Landet delas in i 21 välfärdsområden. Huvudstaden Helsingfors

Bekanta dig

Alla har rätt till en högklassig vård och omsorg

Allas rätt till god vård och omsorg måste tryggas oberoende av var i landet man bor och oberoende av ens inkomst, också i framtiden. Inom vården ska människan vara i fokus. Möjligheten att kommunicera på sitt modersmål är viktig om du är sjuk eller behöver stöd. Tillgången till utbildad vårdpersonal på båda nationalspråken är en av

Bekanta dig

Primärhälsovården — nära dig, då du behöver den

Du ska snabbt få träffa en läkare då du blir sjuk, oberoende av var i landet du bor. Den offentliga vården ska finnas nära dig. Det är viktigt att få rätt hjälp och stöd genast när behovet uppstår, vilket också gäller mun- och tandvården. Även papperslösa har rätt till hälso- och sjukvård. Vi vill att

Bekanta dig

Specialsjukvården — inom rimligt avstånd och av högsta kvalitet

Vi vill att närmaste jourande sjukhus finns inom rimligt avstånd från dig när du behöver specialistvård. För oss är det viktigt att du ska få den vård och hjälp du behöver och inte hänvisas från det ena stället till det andra. Våra universitetssjukhus har viktiga specialuppdrag och deras finansiering behöver vara tillräcklig. Våra centralsjukhus har

Bekanta dig

Socialvården — hjälp på rätt sätt och i rätt tid

Vi vill stärka åtgärderna för att på olika sätt motverka utslagning och psykisk ohälsa. I det här arbetet är förebyggande arbete, tidigt ingripande och mångprofessionellt samarbete avgörande. Det är viktigt att hela familjen beaktas då olika problem uppstår för att på bästa möjliga sätt kunna stödja och hjälpa. Vi vill se fler socialarbetare inom socialservicen

Bekanta dig

Barn, unga och familjer — grunden för välbefinnande läggs tidigt

Den offentliga barnrådgivningen är i världsklass i Finland och tillsammans med elevvården, studerandevården och barnskyddet bildar det en viktig helhet för att stödja familjens vardag. Vi vill att rådgivningen fortsätter också efter att barnet fyllt sex år. Antalet förlossningsavdelningar har minskat drastiskt, och vi är i ett läge där familjer riskerar bollas fram och tillbaka

Bekanta dig

Äldreomsorg — en trygg ålderdom

Våra äldre är en växande befolkningsgrupp och en viktig resurs i vårt samhälle. Vi anser att det är en hederssak att äldreomsorgen är nära och högklassig. Du ska ha möjlighet att bo hemma så länge du vill och kan, och olika former av boendeservice ska finnas nära dig. Vi ska sträva efter att stärka rörelseförmågan

Bekanta dig

Missbrukarvården — effektiv hjälp i tid

Drog- och alkoholmissbruk ska förebyggas och vi anser att missbrukare effektivt ska få hjälp. De nya välfärdsområdena behöver ta ett aktivt helhetsgrepp för att förebygga och minska missbruket. Missbrukarvården ska kopplas ihop med den psykiatriska vården på ett bättre sätt än tidigare.  Vi vill att psyk- och missbrukarvården garanteras tillräckliga resurser att den svenskspråkiga psyk-

Bekanta dig

Funktionshinderservice — ett inkluderande samhälle

Vi vill se ett inkluderande samhälle där alla behandlas rättvist. Det är viktigt att tjänster och olika stödformer för personer med funktionsnedsättning ges nära den som behöver stöd, på både svenska och finska. Alla ska ha möjlighet att förverkliga sig själva, och allas självbestämmande ska respekteras. Vi vill att den svenska funktionshinderservicen byggs upp likvärdigt

Bekanta dig

Räddningstjänster — ett tryggt samhälle

En jämlik tillgång till räddningstjänster i hela landet och tillräckligt med svenskspråkig personal inom räddningstjänsterna är avgörande för vår trygghet. Avtalsbrandkårerna och FBK-verksamheten samt den frivilliga sjöräddningen är viktiga och har en avgörande betydelse i tryggandet av räddningstjänsterna i Finland. Vi vill att räddningsväsendet är tillgängligt i hela landet att den svenskspråkiga räddningsutbildningen flyttas från

Bekanta dig