LÄHELLÄ SINUA –
RKP:N ALUEVAALIOHJELMA 2022


Lataa PDF

Selkokielinen vaaliohjelma

Lähellä sinua – RKP:n aluevaaliohjelma 2022 Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto muuttuu. Eduskunta hyväksyi niin kutsutun SOTE-uudistuksen 23.6.2021. Kunnat eivät enää vuodesta 2023 alkaen järjestä hoitoa ja hoivaa. Niiden sijaan hyvinvointialueet järjestävät sosiaalihuollon, terveydenhuollon sekä pelastuspalvelut kaikkialla Suomessa.   Maa jaetaan 21 hyvinvointialueeseen. Pääkaupunki Helsinki ei kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen, vaan järjestää myös jatkossa kaikki sosiaali- ja

Lue lisää

Kaikilla on oikeus korkealaatuiseen hoitoon ja hoivaan

Kaikkien oikeus hyviin hoito- ja hoivapalveluihin on taattava myös tulevaisuudessa, asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta. Ihmisen on oltava hoitopalveluissa keskiössä. On tärkeää, että sairaalla tai tukea tarvitsevalla on mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään. Koulutetun hoitohenkilökunnan saatavuus kummallakin kansalliskielellä on yksi Suomen keskeisistä tulevaisuuden kysymyksistä, ja meidän on panostettava sekä koulutuspaikkojen lisäämiseen että henkilökunnan työhyvinvointiin. Pääosa hyvinvointialueiden työntekijöistä

Lue lisää

Perusterveydenhuolto — lähellä sinua, kun tarvitset sitä

Sinun on sairastuttuasi saatava nopeasti aika lääkärille riippumatta siitä, missäpäin maatamme asut. Julkisten hoitopalvelujen on oltava lähellä sinua. Oikeus saada apua ja tukea välittömästi, kun niitä tarvitaan, on tärkeä, ja koskee myös suun ja hampaiden hoitoa. Myös paperittomilla on oikeus terveydenhuoltoon. Haluamme: että palvelut ovat lähellä sinua. Haluamme turvata nykyiset terveyskeskukset ja, että kaikissa kunnissa

Lue lisää

Erikoissairaanhoito — kohtuullisella etäisyydellä ja korkeatasoisena

Haluamme, että lähin päivystyssairaala on kohtuullisella etäisyydellä sinusta, kun tarvitset erikoislääkärin hoitoa. Meille on tärkeää, että saat tarvitsemasi hoidon ja tuen ilman, että sinua ohjataan paikasta toiseen. Yliopistosairaaloillamme on tärkeitä erityistehtäviä ja niiden rahoituksen on oltava riittävä. Keskussairaalamme ovat keskeisessä asemassa toimivan sairaanhoidon kannalta. Kaikkien erikoissairaanhoidon toimijoiden välisen yhteistyön on sujuttava kitkattomasti ja potilaan on

Lue lisää

Sosiaalihuolto — oikealla tavalla ja oikea-aikaisesti annettavaa apua

Haluamme vahvistaa toimenpiteitä, joilla ehkäistään henkistä pahoinvointia ja syrjäytymistä. Ennaltaehkäisevät toimet, varhainen puuttuminen ja moniammatillinen yhteistyö ovat tässä työssä avainasemassa. Koko perheen huomioiminen erilaisissa ongelmatilanteissa on tärkeää, jotta tukea ja apua voidaan tarjota parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme: lisätä sosiaalityöntekijöiden määrää varmistaaksemme, että apua tarvitsevat saavat sitä ajoissa  taata lastensuojelun resurssien riittävyyden kiristämällä henkilöstön vähimmäismitoitusta siten,

Lue lisää

Lapset, nuoret ja perheet — hyvinvoinnin perusta rakentuu varhain

Meillä on Suomessa maailmanluokan julkiset lastenneuvolat ja ne muodostavat yhdessä oppilashuollon, opiskelijahuollon ja lastensuojelun kanssa tärkeän perheiden arkea tukevan kokonaisuuden. Haluamme, että neuvolatoiminta jatkuu myös lapsen täytettyä kuusi vuotta. Synnytysosastojen määrä on vähentynyt rajusti ja olemme nyt tilanteessa, jossa on olemassa vaara, että perheitä pallotellaan paikasta toiseen yksittäisen suuren synnytysosaston ollessa täynnä. Paikkoja on oltava

Lue lisää

Vanhuspalvelut — turvallinen vanhuus

Ikäihmiset ovat kasvava väestöryhmä ja tärkeä voimavara yhteiskunnassamme. Vanhustenhoidon läheinen sijainti ja korkeatasoisuus on meille kunnia-asia. Sinulla on oltava mahdollisuus asua kotonasi niin kauan kuin haluat ja pystyt ja sinulle on oltava tarjolla erilaisia asumispalveluja lähelläsi. Meidän on pyrittävä vahvistamaan ikääntyneiden liikuntakykyä esimerkiksi senioriliikunnan avulla. Omaishoitajien tarve kasvaa jatkuvasti. Omaishoitajien tekemä työ vähentää ympärivuorokautisten hoitopaikkojen

Lue lisää

Päihdehuolto — tehokasta apua ajoissa

Huumausaineiden ja alkoholin väärinkäytön ennaltaehkäisyyn on panostettava ja väärinkäyttäjien on mielestämme saatava tehokasta apua. Uusien hyvinvointialueiden on otettava aktiivinen ote päihdeongelmien ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä. Päihdehuollon tulisi aiempaa paremmin olla kytkettynä mielenterveyshuoltoon. Haluamme: että mielenterveys- ja päihdehuollolle taataan riittävät resurssit  turvata ruotsinkieliset mielenterveys- ja päihdehuoltopalvelut lisätä matalan kynnyksen vastaanottojen määrää ja moniammatillista kuntien, koulun, hoitoyksiköiden, kotien

Lue lisää

Vammaispalvelut — osallistava yhteiskunta

Haluamme osallistavan yhteiskunnan, jossa kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti. On tärkeää, että vammaisille henkilöille, tarjotaan heidän tarvitsemiaan palveluita ja erilaisia tukimuotoja lähipalveluina, sekä suomeksi että ruotsiksi. Kaikilla on oltava mahdollisuus toteuttaa itseään ja kaikkien itsemääräämisoikeutta tulisi kunnioittaa. Haluamme että ruotsinkieliset vammaispalvelut rakentuvat yhdenvertaisesti suomenkielisten palvelujen kanssa, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa että asiakkaan vammaispalvelut jatkuvat entisellään riippumatta siitä,

Lue lisää

Pelastuspalvelut — turvallinen yhteiskunta

Yhdenvertainen pelastuspalvelujen saatavuus kaikkialla maassamme ja riittävä ruotsinkielinen henkilökunta pelastuspalveluissa ovat turvallisuudellemme elintärkeitä tekijöitä. Sopimuspalokunnat ja VPK-toiminta sekä vapaaehtoinen meripelastustoiminta ovat tärkeitä ja niillä on keskeinen merkitys Suomen pelastuspalvelujen turvaamisessa.  Haluamme: että pelastustoimen palvelut ovat saatavilla kaikkialla maassamme että ruotsinkielinen pelastuskoulutus siirretään Kuopiosta Helsinkiin pelastuspalveluiden ruotsinkielisen henkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi  että sopimuspalokuntien ja vapaaehtoisten meripelastajien toimintaedellytyksiä

Lue lisää