Henrik Wickström

688

"En röst för hela Västra Nyland - från Hangö till Esbo!"

Jag heter Henrik Wickström och är en 27 årig kommunalpolitiker från Ingå. För tillfället är jag kommunfullmäktigeledamot och kommunstyrelsens ordförande i Ingå. Därtill är jag vice ordförande för SFP samt medlem av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) styrelse.

Nu jobbar jag som näringslivspolitisk sakkunnig på Företagare i Finland. För mig är politiken och det samhälleliga påverkandet någon form av ett kall. Därför har det varit vitkigt att hitta ett arbete för mig som möjliggör även det politiska arbetet.

Min fritid spenderar jag genom att utöva olika sporter och med att träffa vänner och bekanta. Jag gillar att upptäcka världen samt främmande kulturer vilket betyder att då jag har mer tid så brukar jag resa någonstans. Nu har det inte varit möjligt att åka utomlands på grund av rådande omständigheter utan istället har jag fått njuta av vad Finland erbjuder vilket inte alls varit fel.

Jag kandiderar i välfärdsområdesvalet i Västnyland. Jag ställer upp i valet för att jag vill arbeta för fungerande social- och hälsovårdstjänster från barn till seniorer. Jag vill att närservicen ska fungera och du ska få vård och omsorg på ditt eget modersmål, svenska eller finska. 

Namn: Henrik Wickström
Födelseår: 1994
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Ingå
Titel: Politices magister, Näringslivspolitisk sakkunnig, SFP:s vice ordförande
E-post: henrik.wickstrom@sfp.fi
Tel: 0445553885
www: https://www.henrikwickstrom.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Fungerande och kvalitativ närservice är viktig för oss alla. Jag vill att du också framöver ska kunna besöka en läkare eller sjukskötare på din lokala hälsovårdscentral. Vår befolkning åldras och det påverkar också planerandet av vår service i Västnyland.

Vi måste se till att alla söker sig till vård i tid. Servicen ska fungera och du ska inte behöva vänta längre än 7 dagar för att få tid till en läkare i ett icke-brådskande fall. Vi får inte heller centralisera servicen för mycket, det är viktigt för vårt välmående att servicen finns nära. Du ska inte heller bollas av och an utan du ska få hjälp från en och samma lucka.


Jag vill jobba för att:

-det finns åtminstone en vårdcentral eller hälsovårdscentral i varje kommun i Västnyland där bashälsovårdens tjänster finns tillgängliga. Alla invånare här ska flexibelt kunna söka sig till vård.
service ordnas likvärdigt på båda nationalspråken, svenska och finska.
-vårdgarantin ska uppfyllas. Du ska kunna få läkartid inom bashälsovården i ett icke-brådskande ärende inom sju dagar.
-vi ska ha en levande tvåspråkighet. Vårt område har ett nationellt specialuppdrag i att utveckla de svenskspråkiga tjänsterna. Det är viktigt att vi satsar på det här arbetet.
-de digitala tjänsterna kompletterar de fysiska tjänsterna.
-Raseborgs, Lojos och Jorvs sjukhus utvecklas så att de kan betjäna alla invånare i vår region. Alla tre sjukhus är viktiga för regionen
-vi kan säkerställa ett fungerande samarbete mellan vårt välfärdsområde och HUS, Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt.
-företag och föreningar aktivt tas med i ordnandet av servicen. Vi behöver också få servicesedlar i bruk.
-upphandlingar delas upp så att också mindre företag i vår region kan konkurrera om dem.
-du snabbt får vård då du behöver det. Vi ska se till att det finns tillräckligt med ambulanser i hela området.
-vi ska arbeta för en hållbar ekonomi. Den totala skattegraden ska inte höjas.
-hållbar utveckling och jämställdhet ska genomsyra hela välfärdsområdets verksamhet.
-områdets invånare ska involveras i beslutsfattande, till exempel via påverkningsorganen.
-vi inte glömmer bort den arbetsföra befolkningen. Vi ska se till att det finns samtalstjänster och digitala tjänster där man kan få hjälp i olika livssituationer med låg tröskel.
-vi aktivt förebygger missbruk, vilket kräver ett fungerande samarbete mellan myndigheter och skolan. De närstående som berörs av missbruket ska också erbjudas stöd och hjälp.
-vi erbjuder god vård och omsorg för alla med funktionsnedsättning och att vi beaktar specialgruppers särbehov då vården planeras.
-vi ska beakta att det finns en massa olika språkgrupper i vårt område, och vi ska inte glömma dessa då vården planeras.
-färdtjänsterna ska fungera i praktiken. FPA-skjutsarna ska planeras så att det beaktar klientens personliga behov och regionens särdrag, dit bland annat landsbygdens förhållanden hör.
-vi tar vårdabristen på allvar och att vi just därför vågar satsa på vår personalpolitik
-personalen inkluderas då arbetsvardagen planeras och den gemensamma arbetsplatskulturen skapas.
-det finns lågtröskelmentalvårdstjänster för alla åldersgrupper i alla kommuner
-vi tar i bruk terapigarantin så att du får tid hos en sakkunnig inom sju dagar från att du tagit kontakt med din vårdcentral.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Barn och unga är vår framtid. Det är viktigt att komma ihåg att alla satsningar på barn och unga betalar sig tillbaka. Ifall vi kan skapa goda förutsättningar för barn och unga att utvecklas kan vi undvika marginalisering av barn och unga.

Det är viktigt att vi vågar satsa på förebyggande tjänster. Vi måste se att det finns tillräckligt med trygga vuxna som har tid att se barnet och ungdomen. Därtill är det viktigt att vi kan stödja familjerna och föräldrarna i deras vardag.

Jag vill arbeta för att:

-rådgivningen ses som en närtjänst och erbjuds i varje kommun. Jag vill att familjeservicen ska bli mer mobil vilket betyder att servicen aktivare erbjuds direkt till hemmen, så kan vi stödja familjer ännu bättre.
-hemservice erbjuds till familjer som behöver stöd i sin vardag
-Lojo bb och Jorv bb ska finnas kvar också framöver.
-vi för en barn- och familjevänlig politik som syns i praktiken.
-skolkuratorerna och skolpsykologerna är del av skolvardagen också framöver. Vi ska sträva till att det finns max 500 elever eller studerande per skolkurator/skolpsykolog.
-det ska finnas tillräckligt med stödpersoner i skolan för både barnen och familjerna
-socialservicen finns närvarande på alla orter i Västnyland. Inom barnskyddet ska en medarbetare ha max 35 barn att ansvarar för.
-vi aktivt förebygger missbruk, vilket kräver ett fungerande samarbete mellan myndigheter och skolan. De närstående som berörs av missbruket ska också erbjudas stöd och hjälp.
-lågtröskeltjänster erbjuds för unga på ställen där de rör sig (som t.ex. i skolan och på våra ungdomsgårdar)

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Jag tror att många äldre är oroliga för hur vårdreformen påverkar den egna servicen. Det är förståeligt och vi ska ta den här oron på allvar.

Finlands befolkning åldras och det skapar utmaningar också för vården. Vi behöver satsa mer resurser på äldreomsorgen. Olika förebyggande åtgärder behöver noga övervägas och vi behöver se hur vi i ett tillräckligt tidigt skede kan stöda också de äldres välmående. Det är viktigt att hemvården fungerar och att det också finns tid för det lilla extra. Hemvårdens medarbetare kan vara den enda personen en äldre träffar under en dag. Vi måste komma ihåg att vi talar om unika människor då vi talar om äldre. Alla ska bemötas med respekt.

Vi ska också främja en aktiv livsstil för de äldre genom att erbjuda social samvaro och olika aktiviteter. Jag tror att det här är viktigt med tanke välmåendet och hur man orkar med vardagen. Vi måste också kunna utveckla nya former av boende som betonar social samvaro och samhörighet. Ingen ska behöva åldras ensam.

Jag vill jobba för att:

-det finns åtminstone ett serviceboende i varje kommun i vårt område.
-att ett system för egenläkare och egen sjukskötare för seniorerna skapas eftersom möjligheten att besöka samma bekanta läkare skapar trygghet
-tidig diagnostisering av minnessjukdomar intensifieras
-förebyggande, riktade hembesök görs i alla kommuner
-vården i hemmet tryggas så att äldre får service och tjänster av god kvalitet, i rätt tid och i rätt form
-alla äldre erbjuds ett tryggt boende när man inte längre kan bo hemma
-stödtjänster för närståendevårdare utvecklas, med intervallvård som avlastningsalternativ

Läs mer i vårt valprogram ›