Elin Blomqvist-Valtonen

134

"Livskraftig service i hela Östra Nyland, från vaggan till graven"

Jag är 34-årig samhällspåverkare från Borgå. Mamma till Walter, född i oktober 2016 och till Ellen, född i maj 2020. Arbetar som förhandlingschef. Tidigare har jag arbetat med internationell utbildnings- och ungdomspolitik både i Finland och i Bryssel.

Stadsfullmäktigeledamot, första viceordförande i stadsstyrelsen samt styrelsemedlem i Nylands förbund. Ordförande för SFPs Arbetsmarknadspolitiska utskott och medlem i Stiftelsen Tre Smeders förvaltningsråd och i Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd. Styrelsemedlem i Folktinget.

Namn: Elin Blomqvist-Valtonen
Födelseår: 1987
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: Förhandlingschef, viceordförande i stadstyrelsen
E-post: elin@elinblomqvist.fi
Tel: 0407753040
www: http://www.elinblomqvist.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Jag vill att alla i vår region, oberoende bostadsort ska ha möjlighet till god vård och omsorg, nära hemmet.

För att möjliggöra detta behöver vi bygga en organisation som erbjuder flexibel och klientcentrerad service. Vi ska alltid utgå från patientens behov. Vi måste bli bättre på att utnyttja digitala och mobila lösningar så att hjälpen även kan erbjudas i hemmen.

Borgå sjukhus måste utvecklas ur vårt områdes behov med fokus på att vara ett kraftigt och fungerande kretssjukhus även i framtiden.

Vi behöver satsningar på mentalvården och i synnerhet på den lågtrösklade verksamheten så att man får hjälp snabbt då när den behövs. Östra-Nyland behöver ta ibruk terapigaranti

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Familje- barn och mödrarådgivningen måste fungera som en helhet så att alla familjens ärenden kan skötas under en lucka. Alla blivande mödrar ska få en hälsovårdare som fungerar som hens stöd inte endast under graviditeten men också när barnet är fött.

Vi behöver satsningar på den förebyggande verksamheten så att alla familjer i regionen med barn under 1-år erbjuds hemhjälp och stöd enligt den modell Borgå idag erbjuder.

Servicen får inte centreras till endast några stora enheter eftersom det då blir problematiskt för familjerna att ta sej till vården. Även tider kvällstid bör erbjudas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Räddningsverket i Östra Nyland är välfungerande och effektivt och detta får inte äventyras. Räddningstjänsterna ska utvecklas utgående från den nuvarande verksamheten och organisationen. För att trygga att säkerheten fungerar även på glesbygden och i skärgården måste vi värna om stöden till våra frivilliga brandkårer och deras verksamhet och möjlighet till utveckling skall tryggas.

Läs mer i vårt valprogram ›