Regina Koskinen

650

"Vården nära Dig - grundtrygghet, delaktighet och kvalitativ närservice på modersmålet"

Jag är född och uppvuxen i Pargas. Under 30 år har social- och hälsovård varit en stor del av mitt liv. Med examina som hälsovårdare, sjukskötare och yrkeslärare och arbetserfarenhet från bl.a. äldreomsorg, akutvård och sjukvårdsmottagning. Idag jobbar jag som yrkeslärare och utbildar närvårdare vid Axxell i Pargas.
Mitt engagemang för vårdbranschen ledde mig in i politiken. Jag är tredje periodens stadsfullmäktigeledamot i Pargas. Är medlem i stadsstyrelsen, dess representant i social- och hälsovårdsnämnden och ordförande för sektionen tekniska stödtjänster. Jag är ledamot i Kårkullas fullmäktige och medlem i dess Åboländska nämnd.
Vårdproffsen är hjärtat i vården och omsorgen, det är de som gör servicen. Av den orsaken är det högsta prioritet att välfärdsområdet löser utmaningen med personalbristen.
Vårdbranschen är min passion och jag vill fortsätta göra min insats för god vård och omsorg nära människan.

Namn: Regina Koskinen
Födelseår: 1970
Välfärdsområde: Egentliga Finland
Hemort: Pargas
Titel: Sjukskötare YH, Yrkeslärare
E-post: regina.koskinen@gmail.com
Tel: 0405789098
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

All basservice så som primärhälsovården och socialvården ska finnas nära människan. Tjänsterna ska vara kvalitativa och lättillgängliga. Vårdgarantin ska hålla.
Digitala tjänster erbjuds som komplement till traditionell mottagning. De ska förbättra tillgången till service genom att erbjuda mångsidiga och smidiga lösningar.
Personalen är basservicens viktigaste resurs. Aktiva insatser behöver göras för att behålla och rekrytera den behöriga personalen. Ett gott ledarskap, jämställdhet, konkurrenskraftiga löner, intressanta karriärvägar och möjlighet till flexibla arbetstider är viktiga redskap för att uppnå välmående och god arbetshälsa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Servicen inom äldreomsorgen ska vara kvalitativ, mångsidig och nära människan. De friska äldre erbjuds stöd i upprätthållande av funktionsförmåga med olika resursstärkande insatser så som sociala sammankomster, kulturupplevelser och fysisk träning.
Egenläkare- och sjukskötarsystem skapas för att nå vårdkontinuitet för den äldre. Tidig diagnostisering av minnessjukdomar intensifieras och vården utvecklas.
Det ska vara möjligt att bo hemma så länge man vill och kan. Hemvården utvecklas och närståendevården får det stöd den behöver.
När man inte längre klarar av att bo hemma ska det finnas olika former av trygga boenden för den äldre.
Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs. Aktiva insatser behöver göras för att behålla och rekrytera den behöriga personalen. Ett gott ledarskap, jämställdhet, konkurrenskraftiga löner, intressanta karriärvägar och möjlighet till flexibla arbetstider är viktiga redskap för att uppnå välmående och god arbetshälsa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Funktionshinderservice

Servicen för personer med funktionsnedsättning ska byggas upp likvärdigt oberoende av modersmål. Bas och experttjänsterna erbjuds likvärdigt åt alla.
De svenskspråkiga kris-, undersöknings- och rehabiliteringstjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning ska fortsatt koncentreras till en enhet för att garantera en tillräcklig kompetens.
Det finns tillräckligt med olika former av boenden och förutsättning för dag- och arbetsverksamhet som garanterar den svenskspråkiga miljön.
Terapi och rehabilitering utgår från individens behov och förutsättningar, på modersmålet.
Familjer till barn med funktionsnedsättning får avlastning och tillräckliga stödtjänster,
Personalen är viktigaste resursen inom servicen för personer med funktionsnedsättning. Aktiva insatser behöver göras för att behålla och rekrytera den behöriga personalen. Ett gott ledarskap, jämställdhet, konkurrenskraftiga löner, intressanta karriärvägar och möjlighet till flexibla arbetstider är viktiga redskap för att uppnå välmående och god arbetshälsa.

Läs mer i vårt valprogram ›