Ramieza Mahdi

291

"En förändring med dig i fokus!"

Jag heter Ramieza Mahdi och bor i Vasa. För tillfället jobbar jag som sjukskötare vid Vasa centralsjukhus. I politiken har jag varit med sedan 2017, då jag ställde upp för första gången i kommunalvalet. Numera är jag invald för andra perioden i Vasa stadsfullmäktige. Förutom lokalpolitiken är jag också fortlöpande aktiv i samhället. För närvarande är jag:
- vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet
- ordförande för Vasa svenska kvinnoklubb
- ordförande för SFP:S integrationspolitiska utskott

Social- och hälsovårdsfrågor har engagerat mig oerhört mycket så länge jag minns. När jag blev invald i fullmäktige i Vasa visste jag redan vilken nämnd jag skulle söka mig till. De senaste fyra åren har jag varit medlem i social- och hälsovårdsnämnden, den nämnd som bär det politiska ansvaret för social- och hälsovårdsfrågor. Från och med nästa år övergår nämndens ansvarsområde till Österbottens välfärdsområde.
För mig var det självklart att ställa upp i detta val, eftersom de kärnfrågor, som från första början väckte mitt intresse för politiken, flyttas över till välfärdsområdena. Genom personliga erfarenheter och genom mitt arbete som sjukskötare har jag insett behovet av kontinuerlig utveckling inom social- och hälsovården. Varje dag märker jag hur viktigt det är att ha en fungerande vårdkedja som sätter den enskilda patienten i fokus.

Det som driver mig i politiken är rättvisa och jämlikhet. Ojämlikheter som beror på diverse faktorer såsom socioekonomisk status, ålder, boendeområde eller kön ska inte ha betydelse för att man ska få en god social- och hälsovård. Jag vill jobba för en jämställd och jämlik vårdkedja, där resurser tillhandahålls och fördelas på likahanda villkor till alla. Jämlikhetsperspektivet måste genomsyra allt från basservicen i den allmänna hälsovården till den specialiserade sjukvården.

Namn: Ramieza Mahdi
Födelseår: 1981
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Vasa
Titel: Sjukskötare/ samhälls-och hälsokommunikatör
E-post: ramkaxaaji@gmail.com
Tel: 0456693811
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Vi måste tänka långsiktigt när det gäller satsningar på familjen, barnen och ungdomarna. I det nya välfärdsområdet är det viktigt att vi jobbar för barnets bästa inom alla sektorer. Vi måste använda flitigt barnkonsekvensanalysen innan beslut fattas. Familjecentern ska i fortsättningen finnas nära familjen och främja barnets och familjens hälsa och välmående samt barnets utveckling. Som beslutsfattare vill jag för att man ger barnet, föräldrarna och hela familjen rätt stöd vid rätt tidpunkt.

Till ungodmarna måste vi förbättra och intensifiera uppsökande ungdomsarbetet inom välfärdsområdet tillsammsn med kommunerna så att ingen faller mellan stolarna. I uppsökande arbetet ska ungdomen få hjälp i tid så att de hittar de rätta tjänster och stödformer som passar dem.

Psykisk ohälsa hos unga måste tas på allvar. Det ska finnas tillräckliga med svenskspråkiga skolpsykologer och kuratorer. Elev- och studerandevården måste få extra resurser så de kan främja och upprätthålla elevens goda psykiska och fysiska hälsa och sociala välbefinnande. För att förverkliga dessa mål måste vi satsa och investera i de ungas hälsa och välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Antalet äldre personer växer snabbt i Finland. Med ålder kommer också olika utmaningar och en del äldre kan vara mulitsjuka patienter med omfattande vårdbehov.

Jag vill jobba för att det nya välfärdsområdet ska satsa på flerprofessionellt samrbete och en sammanhängande vård-och omsorgskedja. Vi ska inte heller glömma att inkludera och ta med närståendevårdarna i vårdplaneringen. Jag vill jobba för att vi utöka och förbättrar stödet till närståendevårdarna. De är viktiga samarbetspartner som vi måste värna om. De gör ett värdefullt arbete som ofta inte syns utåt och därför måste vi se till att de mår bra och får avlastning och vila när de behöver.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Vi människor är trots allt psykofysisk varelser och här är det viktigt att ha hela människan i fokus. Jag tycker att det är jättebra att socialvården kommer ännu närmare hälsovården.

En människa som av olika anledningar har det jobbigt behöver båda socialvården och primärvården. På det sättet tar man hand om hela människan på ett effektivt sätt i stället för att gå från luckaa till lucka för olika ärenden. Därför vill jag jobba för att det ska finnas tillräckligt med komptenta personal inom socialvården som snabbt kan göra bedömningen och kartläggningen av klinetens servicebehov. Klientarbetet inom socialvården ska vara målinriktad och förhindra långdragna processer. Bedömning av servicebehov måste påskyndas för att förebygga utslagning, marginalisering och lidande för de hjälpbehövande. Tröskeln att söka hjälp ska vara låg.

Läs mer i vårt valprogram ›