Mikaela Nylander

169

"Trygghet i vardagen är viktigt, vi ska kunna lita på att vi för den vård och omsorg vi behöver. Svenskspråkig service ska tryggas och språklig service är en viktig del av en god service. Preventiva åtgärder är viktiga, likaså är rätt vård vid rätt tidpunkt avgörande. Våra mindre regionala sjukhus behövs och ska utvecklas. Den serviceform där vi har mest att utveckla är mentalvårdstjänsterna, de behöver förstärkas och finnas tillgängliga inom bashälsovården. Räddningsväsendet behöver resurser för att kunna fungera, de här resurserna ska tryggas. "

Min familj är tvåspråkig och till den hör företagarman och tre söner. Jag har varit med i kommunalpolitiken i nästan 30 år och har också suttit fyra perioder i riksdagen. Mitt hjärta klappar varmt för tredje sektorn och jag har varit med i olika föreningar unde ren lång period. Jag jobbar som statssekreterare för Anna-Maja Henriksson. Mitt motto är Lev och låt leva.

Namn: Mikaela Nylander
Födelseår: 1970
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: Statssekreterare
E-post: mikaela.nylander@gmail.com
Tel: 0505113029
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Det är mycket viktigt att vi ser familjen som en helhet och att alla i familjen får hjälp då hjälp behövs. Vi behöver familjecenter som stöde roch hjälper familjer. Unga ska få service och stöd med låg tröskel och från en plats. Kuratorer, psykologer och hälsovårdare ska jobba i skolorna och finnas till för barn och unga i vardagen. Barn och unga ska kunna få tala sitt modersmål inom vård och omsorg och bli förstådda.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

En fungerande och rätt resurserad primärhälsovård utgör grunden för vår hälsovård. Att satsa preventivt är både mänskligt och ekonomiskt. Mentalvårdstjänster ska utvecklas inom primärhälsovården. Tillgång till läkartjänster utan långa köer är mycket viktigt för att förhindra svårare sjukdomar. Viktigt är att utveckla digitala tjänster och mobil service.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Alla ska kunna lita på att få den hjälp man behöver. Oberoende om man bor hemma eller på serviceboende ska servicen vara god och ställa individen i centrum. Vi behöver utveckla en mellanform av boende mellan hemmet och serviceboende, det här formen av boende saknas i hela östra Nyland. Satsningar på välmående i form av t ex seniorgymnastik, körsång och adbkurser är viktiga både för den fysiska och psykiska hälsan.

Läs mer i vårt valprogram ›