Marika Railila

173

"Jag vill jobba för att vi har möjlighet till kvalitativ vård och omsorg i livets alla skeden."

Jag har arbetat inom Hälso- och sjukvård såväl inom den offentliga , privata som tredjesektorn. För tillfället är jag anhörigvårdare till min egen mamma som just nu behöver hjälp med att klara av vardagen, vilket gör att jag nu just ser på våra social- och hälsovårdstjänster ur ett klientperspektiv. Jag är också mormor och farmor till tre ljuvliga barnbarn.
Har över 35 år jobbat inom social-och hälsovården med olika uppgifter. Jobbar ännu småskaligt för Hjärnförbundet rf som varit min arbetsgivare i 22 år, där jag arbetat med olika uppgifter. Senast som chef för projektet "Ett Liv". Som var ett samarbetsprojekt med Diabetesförbundet och Hjärtförbundet där tyngdpunkten var hälsofrämjande och prevention av våra vanligaste folksjukdomar, men även god vård och rehabilitering i rätt tid.
Idag har projektet införlivats med Finlands NCD-allians ( Suomen Tarttumattomat sairaudet-verkosto). I NCD är flere av de största patient- och folkhälsoorganisationer samt några vetenskapliga samfund är representerade. I mitt arbete har jag fått en bra inblick i folkhälsan och vilka utmaningar vi står inför.
Jag har även erfarenhet av kommunalpolitik varit ledamot i Sibbo fullmäktige, social- och hälsovårdsutskottet, ledamot vid HNS (Helsingfors -och Nylandssjukvårdsdistrikt)fullmäktige då HUS grundades i början av 2000. I mitt arbete har jag även sett att sjukdom, arbetslöshet mm. påverkar familjers ekonomi och därigenom även risken för uteslutning och sämre hälsa. Tidigt stöd till dessa familjer är väsentligt. Tillräckliga resursser till socialarbete behövs . Jag vill jobba för att social-och hälsovården skall vara kvalitativ och tillgänglig för oss alla, men även att den är kostnadseffektiv.

Namn: Marika Railila
Födelseår: 1957
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Sibbo
Titel: Hälsovårdare, Pol.kand
E-post: marika.railila@live.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Alla har rätt till god, kvalitativ vård och omsorg i rätt tid på rätt nivå, det betyder att det måste finnas tillräckliga resurser och att vi har kvalitetsmätare att tillgå.God vård bör även omfatta rehabilitering som baserar sig på god medicinsk praxis.
Om vi satsar på promotiv och på prevention av våra vanligaste folksjukdomar sparar vi även ekonomiska resurser.Här gör stiftelser och föreningar redan en stor insats och därför är det viktigt att deras verksamhetsförutsättningar tryggas även i framtiden.
När man behöver vård och omsorg vill man använda sig av sitt modersmål, därför bör även den aspekten inte förbises.Det är viktigt att samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdet fungerar så att man kan ta del av kommunernas välfärdsberättelse och de planerade förebyggande åtgärderna i kommunernas välfärdspolitik.
Digitala tjänster kommer att utvecklas men alla kan inte använda sig av dem så vi måste beakta tillgängligheten till mänskliga kontakter även i fortsättningen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Coronakrisen har inverkat mest på de familjer som redan tidigare var i en svagare situation, arbetslöshet, permitteringar mm.har försämrat familjernas ekonomi.Enligt EAPN-finn har barnfamiljersfattigdom ökat under pandemin. Även många äldre och såväl även ungdomar har fått avstå från sociala kontakter på grund av pandemin, vilket har sina följder.Vi behöver förebyggande insatser och interventioner och mångprofessionellt samarbete i rätt tid för att förebygga utslagning och psykisk ohälsa.


Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Det är viktigt att vi tar hand om våra äldre. Målsättningen och trenden har länge varit att alla skall få bo hemma så länge som möjligt, men då bör vi se till att det finns tillräckliga resurser att de äldre kan bo tryggt hemma.Tyvärr är det mången som hamnar att bo hemma med knappa hemvårdsresurser, anhöriga som är oroliga och personalen likaså. Jag vill arbeta för att våra äldre skall bemötas med kompetent och tillräcklig service i sitt hem och rehabilitering i hemmet för att upprätthålla funktionsförmågan och att det finns olika former av kvalitativt serviceboende när man inte klarar längre av att bo i sitt eget hem.

Läs mer i vårt valprogram ›