Hans Snellman

11

"Regionens röst i nya välfärsområdets fullmäktige. Erfaren, kunnig, målmedveten, samarbetsvillig beslutsam kandidat. De för mig viktiga etiska rättesnören och värderingarna är: Bemöt andra som du själv bli bemött. rättvishet, öppenhet, ärlighet, ödmjukhet och tolerans, Hasse = Din kandidat i valet"

Hej ! Jag heter Hans Snellman, kallas för Hasse, och kandiderar som Sfp:s kandidat i kommande väfärdsområde.
Jag är bosatt i Kaleby, Öja. Gift med Bodil och har 3 barn och 9 barnbarn. Till professionen är jag polisbefäl, överkommissarie och chef för polisinrättningens i Österbotten tillståndsserviceenhet. Jag har jobbat inom polisen över 40 år. De senaste 30 åren har jag jobbat med olika befäls- och chefsuppgifter, varav 10 års tid som biträdande polischef. Mitt verksamhetsområde är hela polisinrättningens område från Kristinestad till Karleby.
Jag har avlagt polisbefälsexamen vid Polisyrkeshögskolan och magistersexamen i förvaltningsvetenskaper vid Tammerfors universitet.
Jag är en social person, med förmåga att lyssna. Jag vågar säga både ja och nej och vågar stå för sina åsikter. Jag är målmedveten, kreativ, omsorgsfull och har samarbetsförmåga.
Jag är en kandidat med gedigen erfarenhet av olika förvaltningsområden och förtroendeuppdrag såsom; (45 år) inom statlig förvaltning, (37 år) av kommunala förtroendeuppdrag, 10:de perioden i Karleby stadsfullmäktige samt även styrelse- och olika nämnduppdrag. Jag har suttit flera perioder i Möcs beslutande organ, M-Ö:s lanskapsfullmäktige, Soites fullmäktige och ordförande för dess svenska sektion. I detta nu medlem i Soites styrelse. Därutöver även många år i Söfuks styrelse samt Yrkeshögskolan Centrias styrelse. Jag har (26 år) erfarenhet av kyrkliga förtroendeuppdrag, 3 perioder som stiftsfullmäktigeledamot i Borgå stift samt i detta nu som Karleby gemensamma kyrkofullmäktiges viceordförande. Jag har även verkat många år som delegat i Folktinget och som medlem i dess styrelse samt förvaltningsutskottet.
Jag är en person med ansvarskänsla och stort intresse för samhällsfrågor och politiskt beslutsfattande. Med nämnda erfarenheter och egenskaper ställer jag mig ödmjukt till Ert förfogande som kandidat i kommande välfärdsområdesval.
På Yle:s och Iltalehtis valmaskinssidor finns ytterligare mina svar på deras frågor dokumenterade liksom även mina motiveringar.
Familjen och villalivet är naturligtvis de viktigaste sakerna i mitt liv. Vi bor på villan 3-4 månader från maj till september. Jag är en praktisk person, Jag har utövar aktivt mina hobbies och ägnar mig åt praktiska saker. Jag tycker om att utföra arbete med händer. Det är givande att se resultatet av sina händers verk. Ifrågavarande praktiskt arbete är ett effektivt sätt att koppla av från förvaltningens och beslutsfattandets vardag.

Namn: Hans Snellman
Födelseår: 1955
Välfärdsområde: Mellersta Österbotten
Hemort: Karleby
Titel: Tillståndsserviceenhetens chef, överkommissarie
E-post: hans.snellman@anvianet.fi
Tel: 0503494638
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Inom social- och hälsovården ska tjänsterna på basnivå såsom primärvård, tandvård, äldreomsorgen, barnskydd samt mödra och barnrådgivning stärkas och vikten föras över på det förebyggande arbetet. Målet är att säkerställa att tjänsterna motsvarar människornas behov där även de språkliga servicen tillgodoses på enahanda grunder.
Tjänsterna ska utvecklas och samordnas till obrutna servicekedjor och helheter. Verksamhetssätten och de digitala lösningarna ska utvecklas med människan i fokus. Inom primärhälsovården skall patienternas eller klienternas valfrihet respekteras och förverkligas inom de ramar som lagstiftningen och avtal det tillåter.
En välmående befolkning:
Den uppnådda välfärden och välmågan måste underhållas och vårdas. Detta sker genom effektiva förebyggande insatser och en kvalitativ individnära social-, hälso-och sjukvård samt en kundcentrerad äldreomsorg. Tidens krav på vård och omsorg kräver nytänkande. Jag anser att den kan konkurrensutsättas till de delar detta kan ske på ett sätt som inte äventyrar individens rätt till kvalitativ vård och omsorg. Konkurrensutsättningen bör vara baserad på en välgjord utredning och analys av ekonomiska effekter och kvalitativa konsekvenser på individnivå. Dynamiken som uppstår genom konkurrens mellan den offentliga och privata sektorn kommer att gynna utvecklingen. En sund samverkan mellan den offentliga, privata och tredje sektorn driver utvecklingen framåt. Detta förutsätter dock ett dynamiskt och demokratiskt samhälle med insyn och påverkningsmöjligheter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Socialvård och trygghet:
Välfärdsområdet skall kunna garantera individens trygghet, grundrättigheter och kvalitativ service. Genom en effektivisering av förebyggande åtgärder vidtagna av myndigheter, organisationer och olika aktörer så kan man på ett väsentligt sätt inom samhällets olika sektorer minimera t.o.m. hindra utslagning och utanförskap. Som följd härav kunde väsentliga inbesparingar göras inom bl.a. social- och sjukvården. Genom begränsning av tillgängligheten på alkohol och droger kunde de individuella skadeverkningarna på individens hälsa minskas.
En garanterad trygghet innebär även att såväl välfärdsområdets socialvård, räddningsväsende som övriga statliga myndigheterna garanteras resurser så att servicen på ett jämlikt sätt finns tillgänglig och att uppgifterna kan skötas på vederbörligt sätt. Hela det förebyggande arbetet och samarbetet mellan de olika myndigheterna bör effektiviseras så att ärendena och olika insatser kan åtgärdas så snabbt som möjligt och de skadliga verkningarna och följderna minimeras.
En naturlig del av individens trygghet utgörs av att individens grundläggande fri- och rättigheter blir beaktade inom den offentliga förvaltningen och serviceområdena. Till detta hör även den språkliga servicen. Vid strukturella förändringar inom välfärdsområdet bör det i beredningen och beslutsfattandet fästas särskild uppmärksamhet vid, att den språkliga servicen inom olika sektorer till alla delar skall fungera på likvärdiga grunder för både svensk- som finskspråkiga invånare.
Människor som blir äldre skall stödas på ett sätt som gör det möjligt att utvecklas i sitt åldrande och att de kan känna sig trygga och kunna bo hemma så länge som möjligt. En god nivå skall garanteras och utvecklas inom äldreomsorgen, hemvården och hemsjukvården.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Välfärdsområdets specialsjukvård skall bibehållas och utvecklas med ett starkt jourhavande centralsjukhus med alla nuvarande sektorer. Specialsjukvårdenservicen skall vara patient/individinriktad. Den individuella valmöjlighet i vården skall prioriteras. Patientens grundlagsenliga rättigheter, såsom bl.a. patientens rätt att få vård och service på sitt eget modersmål skall garanteras. Specialsjukvården skall vara kvaliatativ och kostnadseffektiv. allt till nytta för välfärdsområdet och dess innevånare / skattebetalare. Vårdkedjorna skalla vara förutseende och enhetliga som männsikors nära stöd i vardagen. En värderande och uppskattad och kunnig personal utgör en strategisk tyngdpunkt och grund för verksamheten.
Specialsjukvården skall organiseras och förverkligas i bästa samarbete över alla kommungränser, välfärdsområdes och landskapsgränser. Vid organiseringen av välfärdsområdenas verksamhet och vid uppgörande av avtal och samarbetsformer mellan Österbottens och Mellersta-Österbottens välfärdsområde skall särskild uppmärksamhet fästas vid att Kronobyborna fortsättningsvis kan få den vård och service som dom tidigare fått inom Soite. I kommande samarbets- och avtalsförhandlingar med Österbottens välfärdsområde skall det likaså skapas faktiska förutsättningar även för Jakobstadsregionens invånare, med beaktande av valfrihetsprincipen, att i praktiken även i fortsättningen kunna söka sig till vård i Karleby. Ett effektivt samarbete och ett positivt avtal skapar förutsättningar för en fortsatt individnära valfri vård även på svenska i Karleby både för Karlebyborna, Kronobyborna och Jakobstadsregionens invånare. En garanti för språklig service långt in i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›