Anna Aintila

597

"Vi ska bilda och utveckla ett välfärdsområde där ingen glöms. Vårdkedjor ska fungera på alla områden och vi ska kunna producera vård och omsorg med människan i fokus."

Jag är född i Helsingfors, har studerat i Kuopio och flyttade för 25 år sedan till Kyrkslätt. Man, fyra barn och en tax hör till kärnfamiljen.
Sedan mitt första sommarjobb har jag alltid jobbat inom vården.
Som kommunalt anställd tandläkare har jag fått vara med och utveckla verksamheten och har medverkat i mångprofessionella team, som jobbat för att främja barn och ungas hälsa.
Jag har bred erfarenhet av kommunalt beslutsfattande och
personalfrågor är viktiga för mig. Jobbar med de här frågorna som JUKO-förtroendevald i Läkarförbundens förhandlingsorganisation.
Är kandidat för att jag har erfarenhet, kunskap och vilja att jobba för att vi får ett fungerande välfärdsområde.

Namn: Anna Aintila
Födelseår: 1967
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Kyrkslätt
Titel: Tandläkare
E-post: anna.aintila@gmail.com
Tel: 0400994988
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Vad ska finnas i hälsocentralen nära oss? Vi kan ha fel dimensionerade, oändamålsenliga utrymmen i dåligt skick. Vi har för lite personal. Någonting måste göras.
Hälsocentralerna borde indelas i S, M, L. Det bredaste serviceutbudet finns i välfärdscentraler med allt under samma tak eller i ett campus. Mindre enheter ska finnas när dig och flyttbara lösningar ska tas i bruk.
Vi har ett stort område med små och stora städer och kommuner. Vi ska använda oss av redan fungerande vårdprocesser och – kedjor. Primärvården i Västra Nylands välfärdsområde ska inte harmoniseras neråt, utan den ska bli bättre. Lättare att få tid, smidiga processer, lågtröskel verksamhet, digitala tjänster och en välmående personal.
Elevvården måste fås att fungera bra i samarbete med välfärdsområdet, städerna och kommunerna.
Tillgången till vårdpersonal på båda nationalspråken är en av vårdområdets centrala framtidsfrågor. Här behövs ledarskap som aktivt vill främja detta.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Vi ska också i fortsättningen koncentrera specialsjukvården till HUS. Ett nytt avtala skall göras. Lojo och Raseborgs sjukhus kommer att behövas. HUS använder Apotti och det skulle vara en stor fördel för vårt välfärdsområde att använda samma patientdatasystem. Det skulle underlätta remissbehandling, konsultationer, digitala tjänster och ge verktyg för att utveckla verksamheten.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Vårt nya vårdområde kommer att ha hand om 10 kommuners och städers vård och omsorg. För tillfället har vi strukturer som fungerar bra och så har vi sådana som inte fungerar så bra. Nu när det nya välfärdsområde bildas är det viktigt att vi inte kopierar sådant som fungerar dåligt.
Bristande hemvård, för lite äldreomsorgsplatser, långa väntetider till läkare och tandläkare, för lite skolpsykologer, ökande behov av omhändertagning av barn....listan är lång. Men nu har vi en möjlighet att förbättra, att få bättre vård- och omsorgskedjor, att få hjälp och stöd på rätt tid på rätt plats.

Läs mer i vårt valprogram ›