Ann-Britt Backull

255

"Vården behöver vi alla i något skede av livet och då ska den finnas där , nära våra invånare , lättillgänglig och på vårt eget språk. Vi är alla lika värdefulla och unika med olika förutsättningar i livet. En god vård och omsorg i rätt tid på rätt plats med tillräckliga kunskaper och resurser kan rädda liv .Att bygga upp ett tryggt stödnätverk för varandra , med låg tröskel ,när kriser uppstår , är något vi alla kan hjälpa till med."

Mitt jobb som vårdare är min stora livsuppgift, mitt "kall".
Jag är 58 år , glad och positiv för det mesta och jag brinner för att få vara med och försöka göra samhället vänligare och tryggare för oss människor att leva i. Jag är gift med Jan-Erik som är egenföretagare och vi bor i byn Lotlax i Vörå kommun. Vi har 3 vuxna söner och 3 barnbarn. På fritiden vill jag gärna umgås med min familj, sjunga i kör spela fiol, vara i skogen och i skärgården för att hämta energi och kraft .

Jag är född i Munsala, och flyttade till Vörå för 31 år sedan både för kärlekens och jobbets skull då jag fick ett vikariat som företagshälsovårdare på ortens hälsovårdscentral . Detta resulterade i familjebildning, husbygge och en lång arbetskarriär inom den kommunala företagshälsovården. Före det hade jag hunnit jobba som sjukskötare på Malmska sjukhuset i Jakobstad ett par år och som hälsovårdare och företagshälsovårdare i Nykarleby. Min utbildningsbakgrund är sjukskötare (1985) , hälsovårdare (1987), Specialisering i företagshälsovård (1991 ) och (2012) samt specialyrkesexamen i ledarskap (2016) . Inom företagshälsovården har jag arbetat med förebyggande hälsovård och lärt känna olika branschers och yrkesgruppers hälsotillstånd och behov. För några år sedan i samband med att företagshälsovården privatiserades valde jag att stanna kvar inom den kommunala hälsovården och återuppta mitt sjukskötaryrke. Min arbetsplats i nuläget är Oravais närsjukhus , en avdelning för patienter i behov av dygnet runt-vård för medicinsk vård , undersökningar, rehabilitering och vård i livets slutskede. Där får jag nu förkovra mina kunskaper i sjukvård och rehabilitering och möta patienterna i vården och se deras behov. Många av våra patienter är äldre som drabbats av sjukdomar och är i behov av mera stöd . Då är det viktigt att samarbetet mellan öppen vård , specialsjukvården och socialservicen fungerar smidigt. Likaså är kontakten till patienternas anhöriga en viktig del av arbetet .

Kommunalpolitik började intressera mig på allvar för 5 år sedan då jag ställde för första gången upp i kommunalvalet och jag är nu omvald för min andra period . Förutom kommunens fullmäktige sitter jag med i kommunstyrelsen, i omsorgsnämnden , i Kårkulla samkommunfullmäktige samt i kommunens planläggningssektion. Jag ställer upp som kandidat i Välfärdsområdesvalet därför att vård och omsorg är de områden jag känner bra och känner helhjärtat för . Jag tror att min erfarenhet av hur vården fungerar "inifrån" kan vara till nytta i den nya välfärdsorganisationen då nya vårdkedjor ska byggas upp och nya stigar trampas. Jag har också egen erfarenhet av hur det är att vara anhörig i vården. Kommunikationen och delaktigheten i vården för patienten , de anhöriga och vårdpersonalen är något jag vill jobba för att förbättra.

Namn: Ann-Britt Backull
Födelseår: 1963
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Vörå
Titel: Sjukskötare, Företagshälsovårdare
E-post: annbritt.backull@netikka.fi
Tel: 0503303123
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Alla behöver få en så bra vård och omsorg som möjligt . Vi har inte obegränsade resurser och jag anser att för en hållbar ekonomi så är det viktigt att upprätthålla primärhälsovård lokalt i kommunerna på enheter nära invånarna. Det behövs familjecenter med lågtröskelmottagningar och som är tillgängliga även under jourtider, det behövs mottagningar för vuxenbefolkningen och äldre. Då kan fler få vård på rätt ställe , och inte behöva söka sig långa vägar för vård som kunde skötas lokalt och v.b göras som konsultation med specialsjukvården. Digitala tjänster och hemsjukhustjänster behöver utvecklas tillsammans så att alla kan få tillgång till en snabb och jämlik vård oberoende av hemort, livssituation och digitala kunskaper. Tillräckliga personalresurser ska smidigt kunna tillgodoses när behov uppstår. i vården. Patientsäkerheten bör vara i fokus. Personaltillgången tryggas via konkurrenskraftiga löner och goda arbetsmiljöer.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Viktigt att satsa på förebyggande och stödtjänster till barnfamiljer och ungdomar . Barnen ska få komma snabbt tillvård och ha en skild motttagning där personalen är kunnig på barn och ungdomars välmående och behov. Skolhälsovården behöver ha tillräckligt med resurser och personal. Unga personer med ätstörningar behöver vårdtjänster på sitt modersmål som är specifikt riktade till dem.
Vi ska lyssna på barnfamiljernas och ungdomarnas behov och ge stöd när de behöver.

Läs mer i vårt valprogram ›

Funktionshinderservice

Alla är olika med olika behov , men alla är lika viktiga. Vi bör fokusera på att de funktionshindrade har samma möjligheter att fortsätta bo och leva på sin hemort och inte behöva flytta ut från kommunen när de vill börja leva vuxenliv. Det behöver finnas möjlighet att välja stödboende på egen hemort .
De funktionshindrade behöver få stöd i att integreras i samhället och de ska ha rätt till en lika god vård i livet som andra.
Välfärdsområdet borde ansvara för att funktionshindrade som själva inte vill eller klarar av att fungera i arbetsgivarrollen ska ha rätt till en assistent som anställs av Välfärdsområdet .

Läs mer i vårt valprogram ›