Specialsjukvården — inom rimligt avstånd och av högsta kvalitet

Vi vill att närmaste jourande sjukhus finns inom rimligt avstånd från dig när du behöver specialistvård. För oss är det viktigt att du ska få den vård och hjälp du behöver och inte hänvisas från det ena stället till det andra. Våra universitetssjukhus har viktiga specialuppdrag och deras finansiering behöver vara tillräcklig. Våra centralsjukhus har en avgörande roll när det gäller en fungerande sjukvård. Samspelet mellan alla aktörer inom specialsjukvården ska fungera friktionsfritt och patienten ska alltid vara i centrum.

Vi vill

  • att närsjukhusen i fortsättningen ska ha en viktig roll och olika specialansvar, deras verksamhet ska utvecklas, inte avvecklas
  • att det finns en bred poliklinikverksamhet nära dig
  • att också de mindre sjukhusen har rätt att utföra normala dagkirurgiska operationer och upprätthålla allmän jour dygnet runt
  • att det finns tillräckligt med ambulanser även ute på landsbygden så att akutvården garanteras i alla delar av landet
  • att FPA-taxin ska fungera och planeras så att den beaktar de individuella behoven.

Primärhälsovården — nära dig, då du behöver den


Du ska snabbt få träffa en läkare då du blir sjuk, oberoende av var i landet du bor. Den offentliga vården ska finnas nära dig. Det är viktigt att få rätt hjälp och stöd genast när behovet uppstår, vilket också gäller mun- och tandvården. Även papperslösa har rätt till hälso- och sjukvård. Vi vill att...

Läs mer

Socialvården — hjälp på rätt sätt och i rätt tid


Vi vill stärka åtgärderna för att på olika sätt motverka utslagning och psykisk ohälsa. I det här arbetet är förebyggande arbete, tidigt ingripande och mångprofessionellt samarbete avgörande. Det är viktigt att hela familjen beaktas då olika problem uppstår för att på bästa möjliga sätt kunna stödja och hjälpa. Vi vill se fler socialarbetare inom socialservicen...

Läs mer