Socialvården — hjälp på rätt sätt och i rätt tid

Vi vill stärka åtgärderna för att på olika sätt motverka utslagning och psykisk ohälsa. I det här arbetet är förebyggande arbete, tidigt ingripande och mångprofessionellt samarbete avgörande. Det är viktigt att hela familjen beaktas då olika problem uppstår för att på bästa möjliga sätt kunna stödja och hjälpa.

Vi vill

  • se fler socialarbetare inom socialservicen för att säkerställa att den som behöver hjälp får det i tid
  • säkerställa tillräckliga resurser till barnskyddet genom att skärpa personaldimensioneringen, så att den omfattar högst 35 klienter per socialarbetare
  • att de som arbetar inom socialvården har trygga arbetsförhållanden
  • satsa på förebyggande vård och underlätta utsatta familjers vardag, till exempel genom hemservice för barnfamiljer
  • se till att social- och hälsovårdspersonalen har kännedom och grundläggande information om könsmångfald och sexuell mångfald
  • öka antalet skyddshemsplatser för den som utsätts för våld eller hot om våld i parrelationen och erbjuda lågtröskeltjänster för offer för våld
  • se satsningar på integration av invandrare för att undvika utslagning och minska på skillnaderna i välbefinnande och hälsa
  • att välfärdsområdena stöder förverkligandet av jämställdhet bland invandrare och asylsökande
  • att välfärdsområdena arbetar på ett kultursensitivt sätt.

Specialsjukvården — inom rimligt avstånd och av högsta kvalitet


Vi vill att närmaste jourande sjukhus finns inom rimligt avstånd från dig när du behöver specialistvård. För oss är det viktigt att du ska få den vård och hjälp du behöver och inte hänvisas från det ena stället till det andra. Våra universitetssjukhus har viktiga specialuppdrag och deras finansiering behöver vara tillräcklig. Våra centralsjukhus har...

Läs mer

Barn, unga och familjer — grunden för välbefinnande läggs tidigt


Den offentliga barnrådgivningen är i världsklass i Finland och tillsammans med elevvården, studerandevården och barnskyddet bildar det en viktig helhet för att stödja familjens vardag. Vi vill att rådgivningen fortsätter också efter att barnet fyllt sex år. Antalet förlossningsavdelningar har minskat drastiskt, och vi är i ett läge där familjer riskerar bollas fram och tillbaka...

Läs mer