Missbrukarvården — effektiv hjälp i tid

Drog- och alkoholmissbruk ska förebyggas och vi anser att missbrukare effektivt ska få hjälp. De nya välfärdsområdena behöver ta ett aktivt helhetsgrepp för att förebygga och minska missbruket. Missbrukarvården ska kopplas ihop med den psykiatriska vården på ett bättre sätt än tidigare. 

Vi vill

  • att psyk- och missbrukarvården garanteras tillräckliga resurser
  • att den svenskspråkiga psyk- och missbrukarvården tryggas
  • se fler lågtröskelmottagningar och utökat mångprofessionellt samarbete mellan kommunen, skolan, vården, hemmen och polisen
  • införa aktiva åtgärder och ha ett helhetsgrepp för att förebygga och minska drogmissbruket
  • att familjen och närstående till en person med missbruk erbjuds stöd och samtalshjälp
  • att missbrukarvården alltid fokuserar på vård framom straff
  • att missbrukarvården i välfärdsområdena alltid ska basera sig på fakta och forskning.

Äldreomsorg — en trygg ålderdom


Våra äldre är en växande befolkningsgrupp och en viktig resurs i vårt samhälle. Vi anser att det är en hederssak att äldreomsorgen är nära och högklassig. Du ska ha möjlighet att bo hemma så länge du vill och kan, och olika former av boendeservice ska finnas nära dig. Vi ska sträva efter att stärka rörelseförmågan...

Läs mer

Funktionshinderservice — ett inkluderande samhälle


Vi vill se ett inkluderande samhälle där alla behandlas rättvist. Det är viktigt att tjänster och olika stödformer för personer med funktionsnedsättning ges nära den som behöver stöd, på både svenska och finska. Alla ska ha möjlighet att förverkliga sig själva, och allas självbestämmande ska respekteras. Vi vill att den svenska funktionshinderservicen byggs upp likvärdigt...

Läs mer