Veronica Rehn-Kivi

658

"Rätt vård i rätt tid på rätt plats!"

Jag har som medlem av riksdagens social- och hälsovårdsutskott aktivt arbetat med vårdreformen de senaste fem åren. Nu är det dags att förverkliga lagen så att den fungerar i praktiken och gynnar alla invånare i det nya välfärdsområdet Västra Nyland.

Mitt mål är att Finland är ett land där en fungerande och jämlik bashälsovård är grunden för vårt välfärdssamhälle, där medborgarna mår bra, där varje barnfamilj känner sig trygg i sin vardag, där den som blir allvarligt sjuk får högklassig specialistvård, där de äldre kan lita på en mänskovärdig ålderdom, där vi tar hand om dem som inte klarar sig själva och där alla får vård på sitt eget modersmål, svenska eller finska.

Jag anser att satsningar på förebyggande verksamhet är kostnadseffektivt samtidigt som individens livskvalitet ökar. Har därför grundat riksdagens vaccingrupp och starkt påverkat besluten att införa HPV-vaccinering också för pojkar och att utvidga det nationella vaccinprogrammet med pneumokockvaccinationer för riskgrupper.

Har i 25 år varit fullmäktigeledamot i Grankulla, de senaste fyra åren har jag haft uppdraget som ordförande för stadsstyrelsen och stadens personalsektion.

Åren 2016-2020 var jag ordförande för Finlands svenska brand- och räddningsförbund FSB, vilket gav mig viktig insyn i räddningsväsendets verksamhet.

Jag är gift, har tre barn och fyra barnbarn.
Vistelse i skog och mark, skidåkning, kulturupplevelser och samvaro med familjen är mina andningshål och kära sysselsättningar.

Namn: Veronica Rehn-Kivi
Födelseår: 1956
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Grankulla
Titel: Riksdagsledamot, arkitekt, stadsstyrelseordförande i Grankulla
E-post: veronica.rehnkivi@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Vi ska få en jämlik vård och omsorg oberoende av var i Västra Nyland vi bor. Det är viktigt att trygga en fungerande primärvård och närservice i hela området. Barnfamiljer och äldre personer är beroende av att vården finns nära hemmet. Om du har en kronisk sjukdom som behöver regelbunden uppföljning eller ett plötsligt insjuknat barn ska du inte vara tvungen att färdas långa vägar för att få hjälp. Om inte du kan ta dig till vården ska vården komma till dig genom tex mobila tjänster. Hela vårdkedjan från primärvården till specialsjukvården ska vara smidig för klienten och fungera också på svenska. Specialomsorgen för personer med funktionsnedsättning måste utvecklas så att individens särbehov, också de språkliga beaktas då omsorgen verkställs.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Alltför många barn och unga mår dåligt. Den förebyggande verksamheten är a och o för att råda bot på detta. Mödra- och barnrådgivningarna hör till de bästa preventiva tjänsterna vi har i vårt samhälle. Dessas verksamhet ska tryggas och utvecklas så att de stöder familjerna på bästa sätt. Elevvården ska bli kvar i skolorna och tröskeln att ta kontakt med kuratorer och skolpsykologer ska vara låg. Vi behöver mera personal inom elevvården. Mentaltjänsterna integreras med primärvården och terapi ska kunna erbjudas inom sju dagar precis som vårdgarantin ska ge.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska vara värdig och beakta den äldres behov och önskemål. Förebyggande åtgärder som seniorrådgivning och verksamhet som aktiverar och håller våra äldre delaktiga i samhället är ytterst viktiga. Prioriteringen ska vara en fungerande hemvård med sådant stöd som gör att den äldre klarar sig i vardagen. Personaldimensioneringen stiger inom det effektiverade serviceboendet och anstaltvården men vi behöver också satsningar på personalens välmående, bättre ledarskap och en lönenivå som motsvarar arbetskraven. Den FPA-stödda färdtjänsten ska också fungera jämlikt och friktionsfritt för att vardagssysslor ska vara lätta att utföra.

Läs mer i vårt valprogram ›