Sture Erickson

263

"VÅRD NÄRA DIG!"

Från Österbotten och Vasa. Gift med Hanna sedan 40 år. Har tre barn och fyra barnbarn.
Mina fritidsintressen är motion och idrott samt litteratur, teater, musik och fotografering.

Utbildning pol.mag (Åbo Akademi).
Pensionär

Har haft många olika kommunala förtroendeuppdrag och representerat Sfp sedan 1985.
Bl.a Vasa sjukvårdsdistrikt, social- och hälsovårdsnämnden i Vasa, Kårkulla samkommun. Tredje sektorn , styrelsemedlem i Vasa Settlementförening.

Namn: Sture Erickson
Födelseår: 1952
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Vasa
Titel: Polmag, pensionär
E-post: sture.erickson@outlook.com
Tel: 044 2036652

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

I välfärdsområdet förenas social- och bashälsovården samt specialsjukvården så att alla tre sektorena jämställs. Det möjligör ett gränsöverskridande samarbete mellan de tre sektorena på ett bättre sätt än hittills. Specialsjukvården har hittills upprätthållits av samkommunen. Fördelningen av resurser blir bättre vilket förstärker social- och bashälsovården som hittills varit underbudgeterad. Då vård- och omsorgen får tillräckliga budgetmedel stärks det förebyggande arbetet och nödvändiga vårdåtgärder kan vidtas snabbare. Dethär gör att belastningen på specialsjukvården underlättas. En balanserad fördelning av vård- och omsorgsarbetet leder till att arbetsmiljön förbättras för personalen. Arbetsmotivationen ökar och sjukfrånvaron minskar. En bra organiserad verksamhet leder till att vårdsektorn blir attraktivare för personer som söker sig ut på arbetsmarknaden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

I Österbotten kämpade befolkningen hårt i samarbete med beslutsfattarna för att Vasa centralsjukhus skulle få en fulljourstatus (24/7). Cancervården samt patientsäkerhet är exempel på spetskompetenser som har prioriterats i Vasa sjukvårdsdistrikt. Satsningar på spetskompetenser behövs i framtiden för att öka attraktiviteten för sjukhuset i framtiden. Tillgången till tjänster inom psykvården måste bli bättre inom en snar framtid. Brist på specialister inom psykvården har under lång tid varit ett problem i Österbotten. Utvecklingen av nya vårdmetoder och i bruktagande av digitala tjänster skall vara en prioriterad del i sjukhusets verksamhet. En bra balans mellan social- och bashälsovården samt specialsjukvården underlättar trycket på specialsjukvårdens tjänster. I Österbotten finns ett stort antal industrier med många arbetsplatser. Dethär kräver tillgång till specialsjukvård 24/7 i välfärdsområdet. Krävande industriarbetsplatser samt krävande arbetsplatser inom vården är en viktigt faktor vid rektytering av arbetskraft till Österbotten.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Behovet av ökade insatser på äldreomsorgen börjar bli akut på grund av åldersstrukturen i välfärdsområdet. I Vasa kommer antalet personer i ålderskategorin 75 - 100 att öka med ca 3000 personer fram till 2040. Tendensen med ett ökat antal äldre personer är liknande i alla kommuner inom området förutom Larsmo. Dethär innbär att hemvården och effektiverat serviceboende har ett ökat behov av vårdinsatser. Det är viktigt att äldrevården sker i nära samarbete med lokalsamhället samt att vårdpersonalen får ett ökat självbestämmande hur vårdinsatserna skall fördelas mellan klienterna/servicetagarna.

Läs mer i vårt valprogram ›