Petra Paakkanen

171

"Kvalitativ och ekonomiskt hållbar service utgående ifrån individens behov."

Jag bor tillsamman med min familj; sambo och två tonåringar i Pernå. Jag jobbar som rektor. Till mina intressen hör friluftsliv och läsning.

Jag har tidigare varit aktiv inom lokalpolitiken både i gamla Pernå och Lovisa. Jag var styrelsemedlem åren 2005-2009 i Pernå, 2009 som ordförande och åren 2010 - 2012 i Lovisa. Fullmäktigeledamot 2005- juni 2017 i Pernå och Lovisa, åren 2013-2014 som första vice ordförande.

Jag förbereder mig alltid inför mötena och drar mig inte från att fråga eller framföra min åsikt.

Namn: Petra Paakkanen
Födelseår: 1973
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Pernå kby, Lovisa
Titel: rektor, ped.mag.

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Vården ska produceras på ett ändamålsenligt sätt ur invånarnas synvinkel, men också så att ekonomi och kvalitet tas i beaktande. För mig innebär detta att sådana tjänster som en person behöver relativt ofta, ska ordnas som närservice. Här måste vi också ta nya sätt att producera tjänster i bruk. Däremot kan service som en person behöver enstaka gånger per år eller som kräver specialkunnande eller -utrustning produceras centraliserat.
Då beslut fattas om serviceställen ska tillgängligheten och kvaliteten vara de avgörande faktorerna, dock så att lösningarna också är ekonomiskt hållbara.

Läs mer i vårt valprogram ›

Funktionshinderservice

Skräddarsydd service ska erbjudas den funktionshindrade och hens anhöriga. Utgångsläget ska vara den enskilda individens och hens närmastes behov. Inget "bollande" från instans till instans får förekomma.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Förebyggande åtgärder inom rådgivningen och elevhälsan, bidrar på lång sikt till friskare och mer välmående barn, unga och familjer. Tillgång till psykiatrisk vård, även på svenska, bör erbjudas inom en rimlig tid.

Läs mer i vårt valprogram ›