Lotte-Marie Stenman

184

Jag är en 34-årig sjukskötare, bosatt i centrum av Lovisa. Jag har nyligen slutfört mina studier inom utveckling och ledarskap inom social- och hälsovården, högre yrkeshögskoleutbildning. Välfärdsfrågorna och sjukvården ligger nära mitt hjärta såväl politiskt som arbetsmässigt.

Jag jobbar på Borgå sjukhus som avdelningsskötare för Palliativa centralen. Den största enheten i vår central är regionala hemsjukhuset där vi tar hand om bland annat områdets cancerpatienter med symtomatisk vård, det vill säga då sjukdomen inte mera går att bota samt våra äldre då de akut insjuknar.

Via allt det jag sett och lärt mej i mitt jobb känner jag en stor passion över att jobba för kvaliteten av den symtomatiska vården och att vi i alla social- o hälsovårdstjänster garanterar ett värdefullt slutskede av livet. Jag vill se till att de äldre inom boende- eller annan service har tillgång till snabb sjukvård då de behöver och att vården kan ges i patientens egna hem, i stället för att patienten behöver söka sig till vården.

Social- och hälsovårdsreformen ändrar stort på vårt sätt att ordna välfärdstjänster. För mig är det viktigt att servicen inom välfärdsområdet är flexibel, individuell och klientcentrerad. Hjälp skall finnas till handa då den behövs utan att patienter hänvisas från en lucka till en annan.

Namn: Lotte-Marie Stenman
Födelseår: 1987
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Lovisa
Titel: Sjukskötare, avdelningsskötare
E-post: lottemarie.uutinen@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Redan under en längre tid har det väckts oro kring den ökande mentala ohälsan. Det tunga coronaåret har medfört ännu mer mental ohälsa, känsla av ensamhet och ångest, speciellt bland de unga. Årligen är det många som på grund av mental ohälsa blir ytterom arbetslivet och riskerar att marginaliseras.

Inom det östnyländska välfärdsområdet måste vi kunna garantera, att mentalvårdstjänsterna svarar på behovet och beaktar det individuella behovet. Inom det östnyländska välfärdsområdet bör möjligheten att ta i bruk terapigaranti utredas och innehållet bör definieras. Det kan inte poängteras nog, hur viktigt det är att hjälp finns tillgänglig, då hjälp behövs.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Service skall finnas tillgänglig då hjälp behövs utan att patienter hänvisas från en lucka till en annan. Servicen skall vara flexibel, individuell och klientcentrerad. Servicen skall koordineras för dem som är i behov av mycket service.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

De äldre skall kunna bo hemma så länge det är möjligt. Boendeservice på olika niväer skall finnas tillgängliga då hemmet inte längre känns tryggt. Inom äldreomsorgen skall en god nivå av kunnande inom vård i livets slutskede upprätthållas för att garantera ett värdigt och symtomfritt slut på livet.

Läs mer i vårt valprogram ›