Klemetti Näkkäläjärvi ( Juvvá Lemet)

335

"Välfärds- och räddningstjänsterna är en grundläggande rättighet och garanterar regionens livskraft. Servicen ska finnas nära invånarna och servicen på samiska måste tryggas."

Jag är en forskare från Enontekis. Jag jobbar även i mitt eget företag, som erbjuder tjänster på samiska och enligt samekulturen. Mitt modersmål är nordsamiska. Till min familj hör tre vuxna barn, ett barn i skolåldern och min hustru. Jag är utbildad filosofie doktor (kulturantropolog) och filosofie licentiat (samiska språket och kulturen). Mitt huvudsakliga arbete är att forska i klimatförändringens effekter på samekulturen, samernas välfärd och i vidare bemärkelse för de arktiska urfolken.

Jag har arbetat inom sameförvaltningen i Finland och Norge. Jag har länge varit medlem i Finlands sameting och även som ordförande. Välfärds- och räddningssektorn är bekanta för mig genom mina förtroendeuppdrag och mitt nuvarande forskningsprojekt.

Viktiga värden för mig är grundläggande språkliga och kulturella rättigheter, mänskliga rättigheter, naturens mångfald, samt anpassning till och bekämpning av klimatförändringen. Jag ställer upp i välfärdsområdesvalet för att jag vill vara med och främja jämlika välfärds- och räddningstjänster i Lappland, med beaktande av regionala specialförhållanden, samt språkliga och kulturella rättigheter. Dessa tjänster ska vara på bättre nivå än det nuvarande, då Lapplands välfärdsområde tar över ansvaret för erbjudandet av tjänsterna. Det är viktigt att trygga servicen i glesbygden, eftersom det bidrar till regionens livskraft och en jämlik behandling av invånarna. En tillräcklig servicestruktur är också en förutsättning för näringslivets framgång. I reformen bör man säkerställa att tjänster bevaras och utvecklas på samiska och enligt den samiska kulturen.

Obunden  
Namn: Klemetti Näkkäläjärvi ( Juvvá Lemet)
Födelseår: 1960
Välfärdsområde: Lappland
Hemort: Enontekis
Titel: Disputerad forskare, företagare