Kjell Heir

275

"Jag vill gärna vara din trygga röst framåt."

Jag har min bakgrund i ungdomrörelsen som tidigt väckte mitt intresse för samhällsfrågor. Efter att ha jobbat som kommundirektör nästan 20 år med både byråkratiska uppgifter och samhällsutveckling bytte jag bransch och fick vara med om att bygga upp Yrkeshögskolan Novia. Jag tycker om att vara med om att bygga upp verksamheter och uppskattar ett gott teamarbete och sätter gemensamma resultat före min egen person. Som ett komplement till arbetet har jag varit politiskt aktiv under många år. Jag är fjärde perioden i fullmäktige i Vörå och fullmäktigeordförande. Under många år har jag varit medlem i fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrik och ordförande i revisionsnämnden. Jag är medlem i vårdnämnden för samarbetsområdet Korsholm/Vörå och fungerade en period som ordförande.
Privat har jag sambo, vuxna barn och barnbarn. På fritiden vistas jag gärna i skärgården eller i skogen under älgjakten.

Namn: Kjell Heir
Födelseår: 1959
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Vörå, Maxmo
Titel: Förvaltnings- och personaldirektör
E-post: kjell.heir@gmail.com
Tel: 0505383502

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Vi behöver ha en människonära vård och omsorg i alla delar av samhället oberoende av social ställning, ålder eller var man bor. Hälsocentralnätet bör bevaras utgående från nuvarande nätverk och kompletteras med nya digitala och mobila tjänster för den befolkning som bor längre ifrån centrala servicepunkter.
Tillgången på personal är en av de största utmaningarna i de nya välfärdsområdena. Här behövs ett aktivt samarbete mellan utbildningsenheter, arbetsgivare och arbetskraftsaktörer.
Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Vi har en bra specialsjukvård inom vårt område som inte bara behöver bevaras utan också utvecklas. Tillgången på personal är här också en utmaning som behöver skötas på samma vis som inom vård och omsorg överlag. Det behövs både tillräckligt med vårdpersonal och tillräckligt med läkare för att upprätthålla god service. Specialsjukvården bör finnas på ett rimligt avstånd för invånarna.Vården inom psykiatrin har under många år lidit speciellt av läkarbristen och detta bör speciellt uppmärksammas. Samarbetet med universitetssjukhusen är viktigt och efter pandemin kan samarbetet med Umeå universitetssjukhus på allvar utvecklas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

De äldres rätt till en värdig ålderdom är viktigt för mig. Det bör finnas olika former av service beroende på behov. För några är service i hemmet ett bra alternativ, men för många är olika former av boenden ett bättre alternativ med tanke på social samvaro, aktiviteter vid sidan av den nödvändiga vården. Närståendevårdarnas ställning bör tryggas.

Läs mer i vårt valprogram ›