Jens Tegengren

679

"Servicen skall vara tillgänglig då den behövs!"

36 år och gift. Min civilutbildning är Sjukskötare YH, och jag har en gedigen erfarenhet från vården samt räddningsbranschen.
För närvarande jobbar jag som redskapsmästare för Västra Nylands Räddningsverk, och på sidan om fungerar jag som kårchef för Grankulla FBK.
Jag har jobbat inom förstavården (Ambulansen) både heltid och som inhoppare sedan 2008, och jag jobbar som inhoppare än idag, främst för erfarenhetens skull.
Jag gick med i frivilliga brandkårens ungdomsavdelning redan som 10 åring och jag fortsatte till den operativa verksamheten som 16 åring.

Under min karriär inom både förstavården och räddningsväsendet så har jag upplevt två regionaliseringar. Först räddningsväsendet som övergick från kommunernas egna förvaltning till regional. Sedan förstavårdsservicens organisering från kommunernas ansvar till sjukvårdssdistriktets. Båda dera har de facto fört med sig mycket gott, och det finns naturligtvis alltid något som kan förbättras.

På basis av detta är jag övertygad att vi har goda förutsättningar att åstadkomma ett fungerande system, så länge vi fokuserar på det väsentliga och inte enbart stirrar på vår egen navel.

Då vi nu skall genomföra denna förändring så vill jag att det skall innebära att servicen skall vara tillgänglig inom en rimlig tid dvs. kortaste möjligaste vårdköer. Räddningsväsendet skall naturligtvis kunna bistå så snabbt som möjligt, både på större orter samt på glesbyggden.

Namn: Jens Tegengren
Födelseår: 1985
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Grankulla
Titel: Redskapsmästare, Sjukskötare YH

Viktiga politiska frågor

Räddningstjänster

Räddningsservicens frågor hamnar ofta i skuggan av starkt känsloladdade "stora" frågor som sjukvård och skola. Räddningstjänster är sådana tjänster som knappast går att boka tid till, utan dessa skall finnas till hands snabbt och effektivt. Och det är ingen självklarhet.

Vårt område skall ha en slagkraftig räddningstjänst som är en trivsam och attraktiv arbetsplats, med välmående personal. Konkurensen om arbetskraft är påtaglig och utmanas av en allmänt utbredd brandmansbrist. Vi måste beakta detta.
Avtalsbrandkårerna som till största del utgörs av frivilliga brandkårer är redan nu en integrerad del av den service som vi betalar skatt för. Men trots det är dessa resurser ingen självklarhet, och får under inga omständigheter tummas på. Varje nerlagd FBK är ett bortfall från vår konkreta service. Frivillig personal växer inte heller på träd.

Det finns ingen orsak att numerärt se över vårt brandstationsnätverk, såvida de inte handlar om nya resurser vilket kommer att vara angeläget i och med att området ständigt växer så det knakar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Jag vill lägga fokus på att servicen skall kunna fås så snabbt som möjligt. Detta innebär såväl ibruktagandet av servicesedel samt möjlighet att vid behov kunna besöka en annan hälsocentral, ifall den närmaste är starkt belastad.
Systemet med servicesedel tjänar alla! Framför allt är de som använder servicesedlar bort från kön vilket försnabbar vårdtillgängligheten för dem som av orsak eller annan inte använder sig av sedeln.
En av de viktigaste med att bevara lokala hälsocentraler är tillgången till laborationstjänster. Simpel åtgärd för den som avger ett prov.
Långa avstånd belastar patientlogistiken.
Det bör finnas en dejourerande läkare som kan bistå servicehem med konsultationsfrågor för akuta fall. I dagens läge är tröskeln för att begära sjuktranspor (oftast i forma av ambulans) för en klient tämligen låg, vilket ofta resulterar i en ansträngande resa till jour där patienten efter lång väntan blir ordinerad rätt vanliga mediciner, som antibiotika. Varefter klienten "skickas hem"/hemförlovas tillbaka till boendet. Det är jobbigt för en äldre klient att skjutsas runt. Det finns goda erfarenheter av dylik rörlig läkareverksamhet från t.ex. Vasa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

En av de viktigaste argumenten med att bevara lokala hälsocentraler utöver det ovanstående är tillgången till rådgivning. Vill vi ha ett livskraftigt samhälle bör fundamentala familjetjänster vara lättillgängliga. Våra barn och unga är vår framtid

Läs mer i vårt valprogram ›