Jenni Ahlbäck

252

Mitt namn är Jenni Ahlbäck, 32 år, född och uppvuxen i Malax men bosatt i Älvbyarna i Korsholm med sambo, hund och ett par hundra får.

Till yrke är jag sjukskötare (YH) med inriktning inom mental- och missbrukarvården och slutför just nu högre högskolestudier i ledarskap inom social- och hälsovården. I mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat främst inom missbrukarvården. Allt från akutvård till substitutionsvård, rehabilitering och eftervård. Senast har jag arbetat inom tredje sektorn med ungdomar och unga vuxna mer riskfyllt beteende och misstanke kring missbruk och beroende.

Jag har alltid känt en stark koppling till att hjälpa de som inte har en klar och tydlig vårdkedja att följa. Att hitta rätt form av vård och stöd, genom att skapa breda nätverk kring en ungdom eller vuxen är något som känts otroligt meningsfullt för mig. Samarbeten över sektorgränserna är A och O för att vi ska ha fungerande vårdkedjor och även något som jag vill arbeta aktivt för i framtiden.

För mig handlar välfärdsområdet om att trygga och utveckla tjänster för människor. Det handlar om att skapa förutsättningar för att människor ska få den bästa möjliga vård och service - i rätt tid, med låg tröskel.

Namn: Jenni Ahlbäck
Födelseår: 1989
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Korsholm
Titel: Verksamhetsledare
E-post: jenniahlback@gmail.com
Tel: 0503442218
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Missbrukarvården

Missbrukarvården måste fungera på alla plan, allt från tillnyktring och avgiftning i trygg miljö, till alternativ på rehabilitering eller öppenvårdstjänster, kamratstöd och eftervård.
Oavsett var du bor i välfärdsområdet ska du ha samma möjligheter att få vård för beroende och missbruk på ditt eget språk.
Vi behöver utveckla samarbetet mellan missbrukarvården, arbetslivet, studerandehälsovården, företagshälsovården och övrig social- och hälsovård, så att klientens möjligheter till trygg, effektiv och långsiktig vård tryggas.
Barn och anhöriga till personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa behöver få det stöd de har rätt till. Vi behöver implementera bättre vårdkedjor för anhöriga.
Förebyggande arbete kring beroende och missbruk behöver konkretiseras och utvecklas. Alla sektorer behöver arbeta förebyggande och samma modell för förebyggande arbete behöver finnas tillgängligt inom välfärdsområdet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Elev- och studerandehälsovården behöver ha tillräckliga resurser för att kunna ge så effektivt stöd som möjligt. Samarbetet mellan personal inom elev- och studerandehälsovård behöver fungera väl både till skolornas anställda och till samarbetspartners utanför skolan.

Elev- och studerandehälsovårdens samarbete med övriga tjänster inom social- och hälsovården ska fungera även efter social- och hälsovårdsreformen. Vårdkedjan från träff med hälsovårdare eller kurator till att träffa psykiatriska sjukskötare, läkare etc. är avgörande för att skapa lättillgängliga, långsiktiga lösningar för elever och studerande. Samarbetet till tredje sektorn som kan erbjuda kompletterande tjänster är viktig, här måste tredje sektorns organisationer och föreningar ges förtroende att stöda välfärdsområdets tjänster.

Elev- och studerandehälsovårdens personal behöver också ha tillräckligt med stöd från förmän och chefer. Personalen lever i en konstant utvecklande arbetsmiljö som medför utmaningar ifall personalen inte får tillräckligt med stöd och kontinuerligt fortbildande.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Avtalsbrandkårernas verksamhet måste fortsättningsvis vara nära i kommunerna. För lands- och glesbygden är avtalsbrandkårernas verksamhet avgörande när det kommer till räddningstjänster och besitter en expertis inom sitt verkningsområde som är ovärderlig.

Läs mer i vårt valprogram ›