Jan-Erik Eklöf

159

"Högklassig vård nära dig och på ditt eget modersmål!"

I egenskap av ordförande för Nämnden för den språkliga minoriteten inom HUS arbetade jag bla för att HUS fick sitt första tvåspråkighetsprogram, språkambassadörsverksamheten och tvåspråkighetspriset. En styrgrupp för språkprogrammet blev även godkänd av styrelsen för att kontinuerligt följa upp att språkprogrammets målsättningar uppfylldes. Mitt sätt att arbeta är proaktivt och jag sätter fokus på att skapa ett gott samarbete med personalen. Det är viktigt att få personalen att förstå att patienten är i centrum och att språket är en viktigt del av en vårdsituation. Vi är här för patienten inte vice versa.

I det civila är jag Stafettkarnevalens verksamhetsledare. Jag är även aktiv inom många olika föreningar och den senaste tiden har styrelseuppdrag inom HIFK Fotboll tagit det mesta av min tid. Är även aktiv inom kyrkan och är bla medlem av Gemensamma kyrkofullmäktige, kyrkorådet och fungerar även som församlingsrådets viceordförande. Vid senaste stiftsfullmäktigeval blev jag även invald i Borgå stifts stiftsfullmäktige.

Namn: Jan-Erik Eklöf
Födelseår: 1966
Välfärdsområde: Vanda och Kervo
Hemort: Vanda
Titel: Verksamhetsledare

Viktiga politiska frågor

Specialsjukvården

Det är viktigt att alla erbjuds en högklassig vård inom specialsjukvården oberoende av var man befinner sig. Då en del av vården kräver stora investeringar i utrustning så är det motiverat att man koncentrerar vissa vårdformer till vissa specialenheter. Arbetet med detta har pågått redan en längre tid inom HUS och det är motiverat att man fortsätter med detta arbete.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Primärhälsovården skall finnas nära dig. Det är även viktigt att du får vård genast när du behöver den. Det får inte uppstå långa vårdköer då dessa leder inte enbart till ökade kostnader för samhället utan vilket är värre, onödigt lidande för patienten. Vårdsedlar bör kunna tas i bruk för att minska på vårdköer och garantera att alla patienter får vård när de behöver vård, att de inte behöver vänta i onödan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Vården och omsorgen för äldre bör ske på de äldres premisser. Det är viktigt att vi kan erbjuda hemvård så länge det är möjligt och så länge åldringarna så önskar. Det skall alltid finnas tillräckligt med vårdresurser så att en god och säker vård kan garanteras åt de äldre. De i samhället som är de svagaste skall inte behöva oroa sig för eller kämpa för den vård de är förtjänta av. Språket blir allt viktigare ju äldre man blir, så resurser bör sättas på att rekrytera fler svenskspråkiga vårdare. Största problemet med tanke på vård på svenska är bristen på språkkunnig personal.

Läs mer i vårt valprogram ›