Gun Granlund

271

"Vården ska komma närmare människan, inte längre bort! En sammanhållen vårdkedja ser hela människan! "

Jag är 67 år och trivs bra med mitt aktiva liv som pensionär. Under arbetslivet hade jag förmånen att undervisa tonåringar i engelska och tyska - ett yrkesval jag aldrig ångrat. Vilka härliga ungdomar jag fått möta och så roligt det är att träffa dem som vuxna!

Mitt stora fritidsintresse under hela livet har varit politik. Under mina många fullmäktigeår i Vörå var jag med också i andra nämnder, men var främst engagerad i socialnämnden och hälsovårdsnämnden. När jag blev ordförande för socialnämnden läste jag socialpolitik vid ÅA och pryade kort inom hemvården och åldringsvården för att få se lite av verkligheten bakom beslut vi skulle ta. När Vörå inledde samarbete kring hälsovården med Korsholm hann jag också vara med i den gemensamma vårdnämnden. En period var jag ledamot i Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse. Nu sitter jag i fullmäktige och stadsstyrelsen i Närpes och de senaste åren har jag representerat Närpes i sjukvårdsdistriktets fullmäktige.

Jag känner att jag har en viktig uppgift i att hjälpa närstående. Efter pappas bortgång för snart ett år sedan behöver mamma mera stöd, liksom min handikappade bror. Mina båda systrar bor tyvärr utomlands och vi kan inte träffas så ofta som vi vill. Vilken tur att det finns FaceTime! Jag tycker om att läsa och gå på teater, att träffa vänner och gå på loppisar. Och att sjunga i kör!

Namn: Gun Granlund
Födelseår: 1954
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Närpes
Titel: Språklärare, pensionär
E-post: gkgranlund@gmail.com
Tel: +358 50 350 7221
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Barns och ungas välmående har enligt hälsoundersökningar försämrats under de senaste åren. Välbefinnandet upplevs sämre, alkoholanvändning och rökning tilltar bland ungdomar och motionen minskar. Elevvårdens betydelse för det förebyggande arbetet kan inte nog poängteras. Därför är det av yttersta vikt att elevvårdens personal också i framtiden fysiskt är närvarande på skolorna fast de under 2022 överförs till välfärdsområdet. Tillräckligt många kuratorer och psykologer bör finnas, vilket förhoppningsvis säkerställs med kommande personaldimensioneringar. Att det gränsöverskridande samarbetet mellan välfärdsområdet och kommunernas bildnings- och fritidssektor fungerar bra är en förutsättning.

Hela familjens välmående bör också vara utgångspunkten. Barn- och föräldrarådgivningen har här en nyckelroll. Att involvera papporna är viktigt. Satsningar på barnfamiljer, t.ex. hemservice, kan ofta uppdaga problem innan de blir för stora och barnskyddet måste kopplas in.

Att psykosociala tjänster finns att tillgå som närservice på lågtröskelmottagningar skulle avlasta den ansträngda specialsjukvården inom psykiatrin i vårt välfärdsområde. K5:s Psykosociala Enhet kunde med fördel stå som modell för hela området.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Jag vill slå vakt om närservicen inom primärhälsovården, vilket innebär att det i vår stad också i fortsättningen ska finnas en välutrustad, högklassig hälsocentral både vad gäller personal och tjänster. Fler funktioner än idag ska kunna erbjudas, t.ex genom utlokaliserad poliklinikverksamhet och digitala undersökningar. Vården ska komma närmare människan, inte längre bort!

Tillgången på välutbildad personal som trivs med sitt arbete är en förutsättning för att lyckas. En god vi-anda, goda löne- och arbetsvillkor, goda personalförmåner och stöd för kompetensutveckling är säkert komponenter som gör att personalen vill stanna kvar. Arbetskraftsbrist kommer att bli ett problem ändå och de ekonomiska ramarna blir knappast så mycket generösare.

Närsjukhuset spelar en viktig roll också i framtidens hälso- och socialcentral. Genom att det blir bara en huvudman och förhoppningsvis obrutna vårdkedjor kommer alla att vårdas på rätt plats. Det ska bli möjligt att se hela mänskan!Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Att alla ska få en värdig ålderdom är en mänsklig rättighet, liksom att fortfarande ses som en resurs i samhället. Boendealternativ utgående från önskemål och behov bör kunna erbjudas inom rimlig tidsrymd om krafterna tryter.

Antalet äldre ökar i Österbotten och andelen äldre som bor hemma är något lägre än annanstans. Det gör att behovet av personal ökar och därtill kommer personaldimensioneringar. Arbetskraftsbristen inom äldreomsorgen kommer att bli en utmaning.

Att göra det möjligt att bo kvar längre hemma kräver trygghetsskapande åtgärder. Ett rehabiliterande och aktiverande arbetssätt inom hemvården, digitala hjälpmedel , liksom samarbete med kommunens övriga sektorer och tredje sektorn blir viktiga komponenter i denna strävan, likaså att stöda närståendevårdare med avlastningsalternativ som t.ex. intervallvård. Att tidigt identifiera minnessjukdomar är en annan.

Andra alternativ till dygnetruntvård, som seniorboenden och serviceboenden med personal dagtid bör kunna erbjudas om hemmaboende inte är möjligt. Att erbjudas boende på hemorten är självklart.Läs mer i vårt valprogram ›