Gösta Willman

323

"”Sådant skall edert tal vara, att ja är ja och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo.” ( Matt. 5:37) ”Jag strävar efter ärlighet i det politiska arbetet och söker samförstånd och pragmatiska lösningar."

-Erfaren kommunalman, numera glad pensionär
-Gift med Ann-Mari Audas-Willman, tre döttrar, tre bonusdöttrar och nio barnbarn
-Fritidsintressen: skidåkning, läsning, resor och labradoren Laleh
-Stadsdirektör i Nykarleby 2001-2018, före det kommundirektör i Pedersöre 1993-2001
-Ordförande för Vasa Sjukvårdsdistrikts fullmäktige sedan 2009. Ledamot i sjukvårdsdistriktets styrelse 1991-2000
Dessa långvariga förtroendeuppdrag har gett mig god insikt i vårdfrågorna, styrkor och problem, i hela Österbotten. Under de senaste fem åren har jag aktivt tillsammans med sjukvårdsdistriktets tjänstemanna- och förtroendemannaledning arbetat för skapandet av Österbottens välfärdssamkommun. Den här frivilliga integreringen av socialvård, primärhälsovård och specialsjukvård gör oss väl rustade inför den statliga reformen 2023.

Namn: Gösta Willman
Födelseår: 1954
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Nykarleby
Titel: Kommunalråd
E-post: gosta.willman@nykarleby.fi
Tel: +358447219001

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

En utvecklad primärhälsovård utgör grunden för god och jämlik sjukvård. Vi skall slå vakt om våra välfungerande hälsovårdscentraler, t.ex. Nykarleby, Närpes m.fl. som gör att vi har möjlighet att ge god närservice i hela landskapet. Framtidens social- och hälsovårdscentral skall ge kommuninvånaren mångsidig, högklassig och nära hjälp i hela landskapet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Trygghet är det viktigaste för den äldre oberoende om man bor hemma eller på ett boende. Hemvårdens resurser måste stärkas och verksamheten också framöver utvecklas. Äldreomsorg är närservice och platser skall finnas i alla landskapets kommuner. De digitala tjänsterna kan säkert utvecklas också inom äldreomsorgen men det måste ske med försiktighet och förstånd. Inget kan ersätta mänsklig kontakt och närhet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Vi skall fortsätta den positiva utveckling som skett under det senaste decenniet vid Vasa centralsjukhus. Sjukhuset fick efter en osedvanlig folkmanifestation den omfattande jouren och sjukhuset har tilldelats det nationella ansvaret för patientsäkerhetsarbetet. T.ex. onkologin och hjärtvården vid vårt sjukhus är av nationell toppklass. Det nya välfärdsområdet bör rikta mer resurser för att tackla de långvariga problemen inom psykiatrin.
Malmska ”kretssjukhuset” bör än mer utnyttjas för specialsjukvården i distriktets norra del med dygnet runt jour och utökad specialistmottagning av centralsjukhusets/vårdområdets läkare.

Läs mer i vårt valprogram ›