Fredrik Koivusalo

649

"Bromsa centraliseringen av tjänster. Håll landsbygden levande. Ta hand om de äldre."

Jag är pensionerad läkare som efter en lång karriär inom läkaryrket ännu vill dra mitt strå till stacken. Min hjärtesak är landsbygden som tyvärr håller på att avfolkas. Glesbygdens tjänster försvinner till städerna. Den här utvecklingen vill jag bromsa.

Namn: Fredrik Koivusalo
Födelseår: 1951
Välfärdsområde: Egentliga Finland
Hemort: Salo
Titel: Läkare
E-post: fredrik.koivusalo@gmail.com
www: https://www.terravinealis.fi

Viktiga politiska frågor

Äldreomsorg

I första hand bör vi beakta den äldres egna önskemål. Om den äldre vill bo hemma i den miljö som känns trygg så skall det beaktas och stödas i större grad än hittils. Den åldrande befolkningen gör att allt större resurser behövs inom äldreomsorgen. Pengar är ändå inte det enda saliggörande. Vi kan alla hjälpa till och göra livet trevligare för den äldre, t.ex. via ett besök hos den åldrande grannen för att se om hen behöver hjälp med något. Den tredje sektorn har en viktig funktion.
Personalbristen i äldreomsorgen är redan nu ett problem och problemet försvinner knappast genom reformen. Vi borde underlätta för utlänningar att komma hit för att utbilda sig t.ex. till vårdbiträden och jobba i Finland.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Det lovas guld och gröna skogar av sote-förespråkarna och partierna inför valet. Regeringens förslag om en skärpning av vårdgarantin är på remissrunda. Förslaget, som är ambitiöst, väcker många frågor. Meningen är att du inom primärhälsovården, i icke brådskande fall, skall få vård inom en vecka från det att vårdbehovet bedömts. Du skall ha möjlighet att under tjänstetid få omedelbar kontakt med primärvården och samma dag få en bedömning av vårdbehovet, som görs av en yrkesutbildad person inom hälso-och sjukvården. Märkväl att vården inte beöver betyda läkarvård utan det kan betyda att du får en tid till annan sjukvårdspersonal. Om välfärdsområdet inte kan erbjuda tjänsten, måste välfärdsområdet skaffa tjänsten via en annan tjänsteproducent eller via samarbete med andra väfärdsområden. Det här kan betyda att du är tvungen att ta emot primärvårdstjänster långt ifrån din hemtrakt eftersom välfärdsområdena är betydligt större än din hemkommun, som tidigare stod för din primärvård. Slakten av de små lokala hälsovårdsenheterna och enheter med kronisk personalbrist fortsätter således! Obekväma beslut, såsom nedäggning av en hälsovårdscentral, blir lättare i och med att besluten görs längre bort från din hemkommun. Tänk på att majoriteten av de röstberättigade bor i städerna och därför har de större makt än glesbygdens folk.
Utdelning av servicesedlar för besök på privata hälsostationer gör saken inte så mycket bättre. De privata aktörerna finns inte i glesbygden. Det planeras en ökning av de digitala tjänsterna, som nog kommer att minska kostnaderna, men alla kan inte använda sig av digitala tjänster. Det måste finnas möjlighet till konventionella kontakter. Enbart en video- eller nätkontakt bäddar för vårdfel. Mobila tjänster, såsom hälsobussar, kunde vara något att tänka på.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Genom SOTE-reformen flyttas tyngdpunkten inom social- och hälsovården till tjänsterna på basnivå och till förebyggande verksamhet. Det här betyder i praktiken att specalsjukvården centraliseras till allt större enheter och de små sjukhusens specialsjukvård minskar. Det här är en utveckling som redan pågått i flera år. Specialsjukvården centraliseras till de större städerna. Mänskorna på landsbygden får allt längre väg till specialsjukvården och ojämlikheten ökar jämfört med den service stadsbefolkningen har till buds. Landsbygdens befolkning är på många sätt i sämre ställning än vad stadsborna är, t.ex beträffande tjänsteutbud, längre avstånd, dyrare resor. Trots att det finns ett motsatsförhållande finns det också ett beroendeförhållande mellan stad och landsbygd. Varför inte, i solidaritetens och jämlikhetens namn ha högre avgifter på tjänsterna för stadsbor. De som bor i glesbygden kunde betala en poliklinikavgift som skulle vara lägre ju längre avståndet är mellan betjäningspunkt och hemadress. Den här beräkningen skulle vara enkel med dagens datorprogram.

Läs mer i vårt valprogram ›