Carola Lithén

290

"Tillsammans för trygghet, tillgänglighet och välmående i Österbotten"

Jag är en 55-årig pedagogie magister som under hela mitt vuxenliv har jobbat med undervisning och bildningsfrågor, och jag har ett brinnande intresse för samhällsfrågor överlag.
Min medfödda funktionsnedsättning har gett mig värdefulla insikter som patient och klient inom hälso- och sjukvården samt inom socialomsorgen och tredje sektorn. Jag har via egna erfarenheter, och tack vare studier i socialpolitik och specialpedagogik, sett vad som fungerar väl och vad som bör förbättras. Denna kunskap samt alla goda kontakter jag fått under åren kan hjälpa mig i arbetet för Österbottens välfärdsområde.
I Korsholms kommunfullmäktige har jag varit ledamot i 33 år, varav de senaste 8 åren som fullmäktiges ordförande. Efter sommarens kommunalval "bytte jag stol" och blev ordförande i kommunstyrelsen.
I flera perioder har jag deltagit i arbetet vid Vasa centralsjukhus som ledamot i deras fullmäktige. Nu är jag även styrelseledamot i distriktet och medlem i styrgruppen för Österbottens välfärdsområde. Det jobbet vill jag gärna fortsätta med.

Namn: Carola Lithén
Födelseår: 1966
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Korsholm
Titel: Pedagogie magister
E-post: carola.lithen@netikka.fi
Tel: 0504640652
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Äldreomsorg

TRYGGHET
De äldre är en viktig resurs i vårt samhälle, och vården och omsorgen om dem ska finnas nära och vara högklassig.
De äldre ska få bo hemma så länge de vill och kan, och sedan erbjudas ett tryggt och trivsamt boende i närmiljön.
Närståendevårdarnas insatser är ovärderliga, och stödtjänsterna för dem ska utvecklas.
Vårdgarantierna ska uppfyllas, och en terapigaranti kunde ge den vård vi behöver i rätt tid.
Ett system med egenläkare och egen sjukskötare för seniorer borde införas, eftersom det ger kontinuitet och skapar trygghet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Funktionshinderservice

TILLGÄNGLIGHET
Samhället är till för alla, och vi behöver inkludering samt en rättvis och jämlik behandling av alla.
Tjänster och stöd för oss med funktionsnedsättning ska ges nära, på vårt modersmål, och med respekt för allas självbestämmande. Servicen ska vara av god kvalitet och sätta fokus på individens egna möjligheter.
Onödig byråkrati ska avskaffas, tex så att det är möjligt att få kontinuerligt stöd utan att årligen lämna in nya ansökningar.
Större samarbete mellan tredje sektorn (föreningar och organisationer), social- och hälsovården samt kommunerna främjar jämställdheten, alla invånares välfärd, hälsa och delaktighet, och förbättrar tillgängligheten.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

VÄLMÅENDE
Grunden för välbefinnande läggs tidigt, och satsningar på stöd och förebyggande åtgärder för barnfamiljer är ett effektivt sätt att skapa trygghet.
Finlands barnrådgivning är i världsklass, och tillsammans med elev- och studerandevård samt ett gott barnskydd stöder dessa familjernas, barnens och de ungas vardag.
Rådgivningen borde fortsätta även när barnet har börjat skolan, och vi måste utbilda fler svenskspråkiga skolpsykologer och kuratorer. Tidiga insatser och förebyggande arbete ger välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›