Beatrice Bäck

611

""Jag vill jobba för ett välfärdsområde, som betonar samarbete och betydelsen av god arbetshälsa. I en ändamålsenlig helhet är alla bitar viktiga i pusslet. För en fungerande helhet behöver vi förutom skickliga yrkesmänniskor, en aktiv tredjesektor som aktiverar och stöder invånarna och kommunicerar i båda riktningarna. Alla är vi delaktiga!""

Jag är gift sedan många årtionden och bor med min man i Ytterkurk i Kyrkslätt. Vi flyttade till Kyrkslätt 1984 och har rötterna i Österbotten. Vi har två vuxna söner och båda familjerna bor i närregionen. Vi umgås därför mycket med barnbarnen och den yngre generationens livssituation är för mig bekant.

Till utbildningen är jag kemist och har specialiserat mig inom arbetshälsa och arbetssäkerhet genom mitt arbete som arbetshygieniker. Som specialist i mångprofessionella team har arbetslivet gett mig en bred grund att stå på och gett erfarenhet om och insikter i vad arbetshälsa betyder för hälsa överlag i samhället. Må bra på jobbet , är lönsamt för alla parter.

Jag är en inbiten motionär, en sund själ i en sund kropp har länge varit mitt motto. För mig är läsning viktigt och därför är jag aktiv i flera läsekretsar. Trädgårdsarbete och odling sitter i generna.

Efter pensioneringen blev jag aktiv i Röda Korset. Som ordförande i svenska avdelningen i Kyrkslätt är jag med om att utveckla vår verksamhet. Genom frivilligarbetet kommer jag i kontakt med hjälpbehövande på olika plan och inser vikten av tredjesektorns insatser och vikten av samarbetet med tjänstemän och beslutsfattare.

Namn: Beatrice Bäck
Födelseår: 1953
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Kyrkslätt
Titel: Specialarbetshygieniker, FM, pensionär
E-post: beatrice.c.back@gmail.com
Tel: 0408498483
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Funktionshinderservice

Jag vill arbeta för att den svenska funktionshinderservicen fortsätter på samma sätt för klienten oberoende av hur administrationen är ordnad. Att det finns tillräckligt med stödboende och att familjer till barn med funktionsnedsättning får avlastning och stödtjänster. Det är viktigt att arbetscentralernas verksamhet tryggas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Det viktigaste av allt är att få hjälp på rätt sätt och i tid. I arbetet för att motverka utslagning och psykisk ohälsa är det förebyggande arbetet, tidigt ingripande och mångprofessionellt samarbete avgörande. Inom barnskyddet behövs skärpning av personaldimensionering. Det är viktigt att de som arbetar inom socialvården har trygga arbetsförhållanden och att deras arbete är rätt dimensionerat.
Integrationen av invandrare behöver resurser för att vi ska undvika utslagning och segregation. Vi behöver samarbete på olika nivåer inom välfärdsområdet för att få en smidig och inkluderande integration.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Det är avgörande för vår trygghet att vi har en jämlik tillgång till räddningstjänster i hela landet och tillräckligt med svenskspråkig personal inom räddningstjänsterna. Räddningsutbildningen på svenska ska flyttas till Helsingfors för att vi ska kunna trygga svenskspråkig personal inom räddningstjänsterna. Personalens arbetshälsa inom räddningstjänsterna behöver utvecklas. Hot och våld i arbetet och interna osakliga bemötanden leder till ohälsa.

Läs mer i vårt valprogram ›