Barn, unga och familjer — grunden för välbefinnande läggs tidigt

Den offentliga barnrådgivningen är i världsklass i Finland och tillsammans med elevvården, studerandevården och barnskyddet bildar det en viktig helhet för att stödja familjens vardag. Vi vill att rådgivningen fortsätter också efter att barnet fyllt sex år.

Antalet förlossningsavdelningar har minskat drastiskt, och vi är i ett läge där familjer riskerar bollas fram och tillbaka då den enskilda stora förlossningsavdelningen är full. Det måste finnas tillräckligt med plats för alla.

Satsningar på stöd för barnfamiljer och föräldrar är ett av de mest effektiva sätten att skapa trygghet för de mest utsatta. Förebyggande åtgärder tar tag i problemen innan till exempel behovet att omhänderta barnet uppstår.

Vi måste fokusera på psykisk ohälsa nu efter coronapandemin, och särskilt bland de unga. Unga personer med ätstörningar behöver vårdtjänster på sitt modersmål som är specifikt riktade till dem.

I och med de nya välfärdsområdena måste vi försäkra oss om att kontakten mellan skolorna och elevvården fungerar.

Vi vill

  • fortsätta med rådgivningen även när barnet har börjat skolan
  • att antalet förlossningsavdelningar inte skärs ner
  • att alla kvinnor ska ha rätt till god mödravård och eftervård efter förlossningen
  • att fler svenskspråkiga skolpsykologer och kuratorer utbildas och att psykoterapiutbildningen görs avgiftsfri
  • att det inrättas en bindande, nationell dimensionering av elev- och studerandevårdens psykolog- och kuratorstjänster med maximalt 500 elever eller studerande per skolkurator eller skolpsykolog.
  • att alla elever och studerande får kallelse att träffa kuratorn minst en gång i de lägre klasserna, en gång på högstadiet och en gång på andra stadiet, och har möjlighet att träffa kuratorn oftare vid behov
  • att elev- och studerandevården ska finnas tillgänglig i skolan och att elevvården ska vara en del av den mångprofessionella arbetsgruppen på skolan
  • att unga erbjuds mottagningar med låg tröskel där de rör sig och där de inte behöver boka tid
  • att avgiftsfria preventivmedel erbjuds till personer under 25 år
  • att barnfamiljer med stödbehov kan beviljas hemservice.

Socialvården — hjälp på rätt sätt och i rätt tid


Vi vill stärka åtgärderna för att på olika sätt motverka utslagning och psykisk ohälsa. I det här arbetet är förebyggande arbete, tidigt ingripande och mångprofessionellt samarbete avgörande. Det är viktigt att hela familjen beaktas då olika problem uppstår för att på bästa möjliga sätt kunna stödja och hjälpa. Vi vill se fler socialarbetare inom socialservicen...

Läs mer

Äldreomsorg — en trygg ålderdom


Våra äldre är en växande befolkningsgrupp och en viktig resurs i vårt samhälle. Vi anser att det är en hederssak att äldreomsorgen är nära och högklassig. Du ska ha möjlighet att bo hemma så länge du vill och kan, och olika former av boendeservice ska finnas nära dig. Vi ska sträva efter att stärka rörelseförmågan...

Läs mer