Alla har rätt till en högklassig vård och omsorg

Allas rätt till god vård och omsorg måste tryggas oberoende av var i landet man bor och oberoende av ens inkomst, också i framtiden. Inom vården ska människan vara i fokus. Möjligheten att kommunicera på sitt modersmål är viktig om du är sjuk eller behöver stöd. Tillgången till utbildad vårdpersonal på båda nationalspråken är en av Finlands centrala framtidsfrågor, och vi behöver satsa både på fler utbildningsplatser och på personalens välbefinnande i arbetet. En stor del av de anställda inom välfärdsområdena är kvinnor. Välfärdsområdena har därmed ett stort ansvar för att förverkliga en jämställd arbetsgivarpolitik och säkerställa jämställda löner. 

För SFP är det viktigt att vården och omsorgen nu blir smidigare, då social-, hälso- och sjukvården sköts av välfärdsområdet. För oss är det viktigt att du ska få den vård och hjälp du behöver, inte bollas från lucka till lucka. Våra mindre sjukhus kommer att ha en central roll i de nya välfärdsområdena och ska kunna erbjuda mångsidig sjukvård nära dig. SFP vill att våra små sjukhus ska utvecklas, inte avvecklas! SFP vill att primärvården ska finnas så nära dig som möjligt. 

För SFP är det viktigt att den förebyggande hälsovårdens och rehabiliteringens roll beaktas. Tjänsterna ska vara tillgängliga och ändamålsenliga. Rehabiliteringen och den förebyggande hälsovårdens stödtjänster behövs för att minska lidande och främja social och fysisk funktionsförmåga. Det är dessutom ekonomiskt ändamålsenligt för att minska kostnaderna i hälsovården.

Vårdgarantierna ska uppfyllas. För SFP är det viktigt med jämlika tjänster inom psykvården, som även ska omfatta psykoterapi. Inom primärhälsovården ska du få en tid inom sju dagar. För att social- och hälsovården ska fungera på bästa möjliga sätt behöver vi den privata och tredje sektorn som komplement till den offentliga vården. Servicesedlar borde användas mera än tidigare där det är ändamålsenligt så att vi kan förkorta vårdköerna. Om klienter hänvisas till den privata sektorn av välfärdsområdet ska detta inte innebära oskäliga kostnader för klienten. Särskilt nu behövs servicesedlar eftersom köerna till den icke-brådskande vården vuxit sig stora på grund av coronapandemin.

Stiftelser och föreningar gör en ovärderlig samhällsinsats i många delar av vårt land, till exempel inom det hälsofrämjande arbetet och genom att upprätthålla äldreboenden. Därför är det viktigt att den tredje sektorns verksamhetsförutsättningar tryggas även i framtiden. Kulturen och idrotten har dessutom en enorm betydelse för välbefinnandet och folkhälsan.

Digitala tjänster ska göra det lättare att komma i kontakt med vården. Vi måste ändå komma ihåg att de inte kan ersätta den mänskliga kontakten. Vid utveckling av de digitala tjänsterna ska olika användare, exempelvis de som har svaga digitala färdigheter, tas i beaktande.

När tjänster flyttas över till de nya välfärdsområdena behöver samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena fungera. De fastigheter som kommunerna använder idag kommer i stor utsträckning att användas framöver, och det är viktigt att de är ändamålsenliga och i bra skick. Också frågor som gäller kollektivtrafiken blir aktuella. Det ska finnas möjlighet att ta sig till serviceställena på ett ändamålsenligt sätt, och här krävs ett gott samarbete mellan de myndigheter som ansvarar för trafiken.

Vi vill att alla välfärdsområden för en ansvarsfull ekonomisk politik. SFP vill inte att den totala skattegraden höjs till följd av reformen. Hållbarhet ska genomsyra välfärdsområdenas verksamhet, till exempel när det gäller upphandlingar. Många lokala, mindre företag har idag svårt att hävda sig i stora offentliga upphandlingar. Med tanke på hållbarhet, miljö och för att främja närproducerade tjänster och varor vill vi ge små och medelstora företag bättre förutsättningar att delta i upphandlingar för att trygga en god service nära invånarna.

Svenska folkpartiet vill

 • att servicen ska finnas nära dig. Vi vill trygga dagens hälsocentraler och vill att det ska finnas tillgång till lättillgängliga hälso- och sjukvårdstjänster i alla kommuner
 • satsa extra på rekryteringen av både svensk- och finskspråkig vårdpersonal
 • att också kunskaper i andra språk än svenska och finska premieras
 • att tillräckliga språktillägg används i välfärdsområdena
 • att samernas rätt till vård och omsorg på sitt eget språk tryggas
 • öka satsningarna på en bättre arbetshälsa, välbefinnande och trivsel i arbetet, gott ledarskap, jämställdhet och konkurrenskraftiga löner
 • att välfärdsområdena följer upp hur coronapandemin har påverkat de anställdas välbefinnande inom social- och hälsovården, och stöder de anställdas välbefinnande 
 • att välfärdsområdena gör upp åtgärdsprogram med en klar tidtabell för hur man kan åtgärda de brister som uppstått till följd av coronapandemin 
 • se en ökad användning av servicesedlar där det är ändamålsenligt
 • att tredje sektorns verksamhetsförutsättningar tryggas
 • att de digitala tjänsterna utvecklas
 • att samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdet fungerar
 • att små företag och tredje sektorns aktörer också ska ha en reell chans att delta i upphandlingar bland annat genom att främja delupphandlingar
 • att jämställdhet och likabehandling ska genomsyra hela välfärdsområdets verksamhet
 • att påverkningsorganen och nämnden för språkliga minoriteter ska ha reella chanser att påverka
 • att den allmänna skattenivån inte höjs. 

Lättläst valprogram


Nära dig – SFP:s program inför välfärdsområdesvalet 2022 Socialvården och hälsovården i Finland förändras. Riksdagen godkände den så kallade SOTE-reformen 23.6.2021. Från och med år 2023 är det inte längre kommunerna som ordnar vården. Då ska i stället välfärdsområden ordna socialvård, hälsovård och räddningsverksamhet i hela Finland. Landet delas in i 21 välfärdsområden. Huvudstaden Helsingfors...

Läs mer

Primärhälsovården — nära dig, då du behöver den


Du ska snabbt få träffa en läkare då du blir sjuk, oberoende av var i landet du bor. Den offentliga vården ska finnas nära dig. Det är viktigt att få rätt hjälp och stöd genast när behovet uppstår, vilket också gäller mun- och tandvården. Även papperslösa har rätt till hälso- och sjukvård. Vi vill att...

Läs mer