Äldreomsorg — en trygg ålderdom

Våra äldre är en växande befolkningsgrupp och en viktig resurs i vårt samhälle. Vi anser att det är en hederssak att äldreomsorgen är nära och högklassig. Du ska ha möjlighet att bo hemma så länge du vill och kan, och olika former av boendeservice ska finnas nära dig. Vi ska sträva efter att stärka rörelseförmågan hos de äldre, till exempel genom seniorgymnastik. Behovet av närståendevårdare ökar ständigt. Det arbete närståendevårdarna utför minskar behovet av vårdplatser för dygnetruntvård. Det är viktigt att vi visar att deras arbete uppskattas och att vi ser till att de mår bra.

Det förhöjda hushållsavdraget för omsorgstjänster för vård och omsorg i hemmet utgör ett välkommet tillägg och möjliggör en flexibel användning av tjänster.

Vi vill

  • att ett system för egenläkare och egen sjukskötare för seniorerna skapas eftersom möjligheten att besöka samma bekanta läkare skapar trygghet
  • att tidig diagnostisering av minnessjukdomar intensifieras
  • att förebyggande, riktade hembesök görs i alla kommuner
  • att vården i hemmet tryggas så att äldre får service och tjänster av god kvalitet, i rätt tid och i rätt form
  • att alla äldre erbjuds ett tryggt boende när man inte längre klarar av att bo hemma
  • att stödtjänster för närståendevårdare med skyldighet att erbjuda intervallvård som avlastningsalternativ utvecklas.

Barn, unga och familjer — grunden för välbefinnande läggs tidigt


Den offentliga barnrådgivningen är i världsklass i Finland och tillsammans med elevvården, studerandevården och barnskyddet bildar det en viktig helhet för att stödja familjens vardag. Vi vill att rådgivningen fortsätter också efter att barnet fyllt sex år. Antalet förlossningsavdelningar har minskat drastiskt, och vi är i ett läge där familjer riskerar bollas fram och tillbaka...

Läs mer

Missbrukarvården — effektiv hjälp i tid


Drog- och alkoholmissbruk ska förebyggas och vi anser att missbrukare effektivt ska få hjälp. De nya välfärdsområdena behöver ta ett aktivt helhetsgrepp för att förebygga och minska missbruket. Missbrukarvården ska kopplas ihop med den psykiatriska vården på ett bättre sätt än tidigare.  Vi vill att psyk- och missbrukarvården garanteras tillräckliga resurser att den svenskspråkiga psyk-...

Läs mer